Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća u 2012. godini u Republici Srbiji

Republički zavod za statistiku, Grupa za razvojnu inicijativu SeConS i Grupa 484 su realizovali projekat „Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća“ koji je finansirala Evropska unija. Republika Srbija jedna je od pet izabranih zemalja, u konkurenciji od 27, u kojima je ovaj projekat sproveden.

Tokom 2012. godine u Srbiji je poslovalo je 1196 socijalnih preduzeća različitih tipova. U ukupnom broju socijalnih preduzeća najveće učešće imale su zadruge (65,6%) i udruženja građana (23,7%). Preduzeća za zapošljavanje osoba sa invaliditetom učestvovala su sa 3,8%, a agencije za razvoj sa 2,7%. Svi ostali tipovi socijalnih preduzeća (fondacije, poslovni inkubatori, zavisna / spin off preduzeća i ostalo) činili su 4,3% od ukupnog broja.

Socijalna preduzeća u Srbiji ostvarila su bruto dodatu vrednost (BDV) u 2012. godini u iznosu od 6819,2 miliona dinara, što čini 0,2% BDP-a Republike Srbije u toj godini.

Bruto dodatoj vrednosti sektora socijalnih preduzeća najviše su doprinele zadruge (75,3%), udruženja građana (10,5%) i preduzeća za zapošljavanje osoba sa invaliditetom (5,5%). Svi drugi tipovi socijalnih preduzeća (agencije za razvoj, fondacije, poslovni inkubatori, zavisna / spin off preduzeća i ostalo) proizveli su 8,7% bruto dodate vrednosti sektora socijalnih preduzeća.

Više informacija o ekonomskom uticaju socijalnog preduzetništva u Srbiji možete pronaći u publikaciji „Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća u Republici Srbiji“ koju možete preuzeti u elektronskom obliku na srpskom jeziku sa linka:

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Aktuelnosti/Socijalna%20preduzeca_srpski.pdf, a na engleskom jeziku sa linka:
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Aktuelnosti/Social%20enterprises_eng.pdf.

Podeli ovo