Kako do suštinskih promena u oblastima azila i readmisije u Srbiji

palicNa Paliću, 21. i 22. juna 2012, Grupa 484, Beogradski centar za bezbednosnu politiku i Beogradski centar za ljudska prava organizovali su dvodnvni skup sa ciljem da podstaknu učešće lokalnih institucija i dijalog o migracionim politikama, međutim, takođe i da ojačaju kapacitete organizacija civilnog društva za javno zagovaranje promena u oblastima azila i readmisije. Tri partnerske organizacije snažno se zalažu da se razvoj migracionih politika u Srbiji uskladi sa najvišim standardima poštovanja ljudskih prava i najboljim praksama socijalnog uključivanja marginalizovanih i ranjivih društvenih grupa. Program ovog skupa okupio je gotovo 50 predstavnika civilnog društva, lokalnih i državnih institucija.

Prvog dana, organizovan je seminar Upravljanje migracijama u pograničnom području. Seminar je započet predavanjem Vojina Dimitrijevića o poziciji ljudskih prava u društvima u kojima se sila represije (prema manjinama, došljacima i drugačijima) sve više ispoljava putem određenih društvenih fenomena i grupa, umesto (kao u tradicionalnom obrascu) od strane državnog aparata. Pored toga, program seminara je uključio prezentaciju Julije Ivan iz Mađarskog helsinškog komiteta i diskusioni forum o lokalnim migracionim izazovima. 

Julija Ivan je predstavila glavne izazove sa kojima se sistem azila suočava u Mađarskoj, te iskustva i efekte HHC-ovog programa monitoringa granične policije, posebno naglašavajući rezultate saradnje civilnog društva i granične policije. Diskusioni forum se, pak, posebno bavio lokalnim teškoćama u vezi sa pojačanim prilivom iregularnih migranata u područje Subotice, odnosno, pogranično područje prema Mađarskoj. Ove teškoće su predstavljene iz ugla većeg broja lokalnih institucija, a diskusije su ukazale na potrebu čvršće lokalne koordinacije, ali isto tako i na izraženu potrebu za snažnijom podrškom sa nacionalnog nivoa. U seminaru su učestvovali predstavnici sedam lokalnih institucija i organizacija (Gradskog veća, Prekršajnog suda u Subotici, centara za socijalni rad u Subotici i Kanjiži, Višeg suda u Subotici, Crvenog krsta i Caritasa), ali i predstavnici UNHCR-a i Komesarijata za izbeglice.

Trening javnog zagovaranja bio je namenjen organizacijama civilnog društva okupljenim u grupama za praćenje i analizu politika i praksi u oblastima azila i readmisije. Započet u popodnevnim satima 21. juna, dvodnevni trening je obuhvatio prezentacije ključnih izazova u oblastima azila i readmisije, posetu graničnom prelazu Horgoš, i tri radionice (analiza okruženja, definisanje ciljeva, kreiranje i plasiranje poruke). Na taj način, u okviru treninga, dve grupe referentnih organizacija civilnog društva postavile su osnove svojih zagovaračkih strategija u oblasti azila i oblasti readmisije. Kratkoročni cilj grupe za azil vezan je za formiranje Komisije za azil na način koji će obezbediti nezavisan i kvalitetan drugostepeni postupak u procesu ispitivanja osnovanosti podnetih zahteva za azil, dok je grupa za readmisiju fokus svojih budućih zagovaračkih aktivnosti (kratkoročno) vezala za pokretanje rasprave o politici evropskih zemalja prema tražiocima azila iz Srbije, i to, u okviru Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Poseta graničnom prelazu pokazala se odličnom prilikom za upoznavanje sa određenim aspektima rada granične policije i detaljan razgovor predstavnika civilnog društva i predstavnika granične policije o nekoliko važnih specifičnih pitanja (pristup sistemu azila, sprovođenja mera kojima se nastoji smanjiti broj tražilaca azila iz Republike Srbije, readmisija državljana trećih država iz Republike Mađarske, tretman iregularnih migranata, itd). Radionice su vodili Vladimir Petronijević (G484), Sonja Tošković (BCLJP) i Sonja Stojanović (BCBP).

Ove aktivnosti su deo projekta Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji, koji sprovodi Grupa 484, u partnerstvu sa Beogradskim centrom za ljudska prava i Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku, zahvaljujući podršci Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Podeli ovo