KONKURS ZA RADNO MESTO ASISITENT/KINJA U PROGRAMU „MI I ONI DRUGI“ GRUPE 484

GRUPA 484 RASPISUJE KONKURS ZA ANGAŽMAN ASISTENTA/TKINJE U PROGRAMU „MI I ONI DRUGI“

ROK ZA PRIJAVU : 18. FEBRUAR 2019.

OPIS POSLOVA:

 • Organizuje aktivnosti na projektima: priprema i organizuje aktivnosti zajedno sa timom saradnika i menadžerom/kom programa u više gradova u Srbiji;
 • Sprovodi logističko-administrativne zadatke na projektima u saradnji sa menadžerom/kom kancelarije i menadžerom/kom programa;
 • Redovno komunicira sa timom saradnika, stručnim saradnicima, partnerskim organizacijama, kao i sa korisnicima projekta: predstavnicima škola, nastavnicima, mladima;
 • Priprema i sprovodi obrazovne aktivnosti za mlade, seminare za stručno usavršavanje obrazovnih radnika i radnika u kulturi;
 • Organizuje tribine, diskusije, konferencije, javne akcije, i slične događaje, u saradnji sa timom saradnika;
 • Samostalno i u saradnji sa drugim kolegama/nicama izrađuje obrazovne i promotivne materijale u oblasti obrazovanja za demokratiju i interkulturnog obrazovanja;
 • Daje smernice za razvoj programa vodeći se prikupljenim informacijama, monitoringom i evaluacijom aktivnosti, analizama i istraživanjima;
 • U saradnji sa menadžerom/kom programa i izvršnim direktorom prati realizaciju projekata i priprema nacrte izveštaja o sprovedenim aktivnostima;
 • Obavlja druge poslove koje poveri menadžer/ka programa

Napomena: Odabrani/a kandidat/kinja najpre će biti angažovan/a na pripremi i sprovođenju obrazovnih aktivnosti za mlade, stručnih seminara i podrške za obrazovne radnike, i javnih događaja u gradovima na jugu Srbije. Takođe, angažman podrazumeva i učešće u obrazovnim aktivnostima u inostranstvu.

KVALIFIKACIJE I ISKUSTVO:

 • VII stepen stručne spreme iz oblasti društvenih i/ili humanističkih nauka;
 • 2 godine radnog iskustva u civilnom sektoru;
 • Iskustvo u radu sa organizacijama civilnog društva, obrazovnim institucijama, međunarodnim organizacijama i relevatnim institucijama;
 • Iskustvo u vođenju radionica, seminara, obuka i drugih obrazovnih aktivnosti;
 • Iskustvo u radu sa mladima;
 • Iskustvo u organizaciji događaja i pružanju administrativne podrške;
 • Odlične administrativne, organizacione i analitičke veštine;
 • Odlične komunikacijske i prezentacijske veštine;
 • Spremnost na rad u multikulturnom i višejezičkom okruženju;
 • Poznavanje donatorskih standarda, politika i procedura;
 • Sposobnost da primenjuje procedure i radi i nezavisno i u saradnji sa ostalim članovima tima;
 • Sposobnost da uspešno upravlja višestrukim aktivnostima u okviru zadatih rokova;
 • Posvećenost razvijanju i negovanju saradničkih, timskih odnosa u dinamičnom radnom okruženju;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Odlično znanje engleskog jezika;
 • Poželjno posedovanje vozačke dozvole (B kategorija)

DOSTAVLJANJE PRIJAVA
Prijava treba da sadrži kratko motivaciono pismo (do jedne strane) i biografiju kandidata/kinje. Prijave se dostavljaju elektronskim putem na adresu office@grupa484.org.rs, do 18. februara 2019.godine. Biće
razmatrane samo potpune i blagovremene prijave.
RADUJEMO SE VAŠOJ PRIJAVI!
GRUPA 484

Grupa 484 je udruženje osnovano 1995. godine sa ciljem da podrži samoorganizovanje 484 izbeglih porodica, koje su bežeći iz Krajine od akcije hrvatske vojske “Oluja”, utočište našle u Srbiji. Grupa 484 je, od samog osnivanja pa do danas, uporedo sa osnaživanjem korisnika osnaživala i svoje članove i organizaciju u celini, transformišući je u modernu organizaciju koja je u stanju da odgovori na potrebe korisnika i na migracione izazove u okruženju. Od svog nastajanja, Grupa 484 je kroz svoje programa pružila podršku i pomoć za preko 200.000 korisnika. Radili smo u preko 70 gradova u Srbiji, formirali čvrstu i efikasnu mrežu saradnika, inicirali i učestvovali u regionalnim inicijativama.
Delujemo kroz tri programa i težimo da pomognemo i ojačamo prisline i dobrovoljne migrante, ali i lokalno stanovništvo, pre svega – mlade.
Obrazovni program „Mi i oni drugi“ Grupe 484 nastoji da utiče na obrazovne i kulturne politike i prakse u pravcu demokratizacije obrazovanja, poštovanja kulturnih različitosti i razvijanja interkulturnih kompetencija mladih ljudi.
Zalažemo se za sistemske promene u obrazovanju kako bi se kroz školski program promovisao interkulturni dijalog i saradnja, i razvijala osetljivost za i solidarnost sa marginalizovanim grupama. Sarađujemo sa školama,
kulturnim ustanovama i organizacijama civilnog društva u nameri da osavremenimo metode učenja i nastavni materijal.
Više o radu Grupe 484 možete saznati na web stranici organizacije: www.grupa484.org.rs

Podeli ovo