KONKURS ZA RADNO MESTO ISTRAŽIVAČ/ ISTRAŽIVAČICA U CENTRU ZA MIGRACIJE GRUPE 484

Grupa 484 je udruženje osnovano 1995. godine sa ciljem da podrži samoorganizovanje 484 izbeglih porodica, koje su bežeći iz Krajine od akcije hrvatske vojske “Oluja”, utočište našle u Srbiji. Grupa 484 je, od samog osnivanja pa do danas, uporedo sa osnaživanjem korisnika osnaživala i svoje članove i organizaciju u celini, transformišući je u modernu organizaciju koja je u stanju da odgovori na potrebe korisnika i na migracione izazove u okruženju. Od svog nastajanja, Grupa 484 je kroz svoje programa pružila podršku i pomoć za preko 200.000 korisnika. Radili smo u preko 70 gradova u Srbiji, formirali čvrstu i efikasnu mrežu saradnika, inicirali i učestvovali u regionalnim inicijativama.

Delujemo kroz tri programa i težimo da pomognemo i ojačamo prisline i dobrovoljne migrante, ali i lokalno stanovništvo, pre svega –  mlade.

Centar za migracije je istraživačka i zagovaračka jedinica Grupe 484, koja se, kroz predstavljanje ključnih istraživačkih rezultata, zalaže se i zagovara za promene u javnim politikama. Centar doprinosi razumevanju migracija u kontekstu društvenog razvoja, kao i uključivanju ranjivih migrantskih grupa u zajednicu. Centar podstiče razumevanje različitih oblika migracionih tokova u Srbiji, u kontekstu regionalnih i globalnih migracionih kretanja, učestvuje u kreiranju migracionih politika, i teži ka unapređenju regionalne i međunarodne saradnje u oblasti istraživanja migracija i kreiranja migracionih politika, kao i ka razvijanju dobre prakse.

Više o radu Grupe 484 možete saznati na web stranici organizacije: www.grupa484.org.rs

GRUPA 484 RASPISUJE KONKURS ZA ANGAŽMAN ISTRAŽIVAČA/ICE

OPIS POSLOVA

 • Prati statističke pokazatelje u vezi migracija i azila na lokalnom, nacionalnom nivou i regionalnom nivou, kao i promene relevantnih politika i propisa u vezi migracija i azila;
 • Prati događanja i razvoj u referentnoj oblasti u sektoru i šire;
 • Samostalno i u saradnji sa drugim članovima/cama tima sprovodi istraživanja i izrađuje analize;
 • Učestvuje u objavljivanju rezultata sprovodenih istraživanja i publikovanih dokumenata;
 • Samostalno i saradnji sa drugim kolegama/nicama izrađuje edukativne materijale i sprovodi aktivnosti usmerene na izradnju kapaciteta različitih aktera koji sudeluju u oblasti azila i migracija;
 • Učestvuje u definisanju stava organizacije o ključnim pitanjima iz oblasti misije i vizije organizacije, dugoročnih i kratkoročnih ciljeva
 • Prikuplja informacije i podatke od značaja za procese planiranja na nivou programa, uključujući i dostupna istraživanja;
 • Učestvuje u razviju plana istraživačkih aktivnosti programa organizacije u saradnji sa menadžerima/kama programa;
 • Daje smernice za razvoj programa vodeći se prikupljenim informacijama, monitoringom i evaluacijom, analizama i istraživanjima ;
 • Učestvuje u pripremi i sprovođenju događaja koje organizuje Centar za migracije;
 • U saradnji sa menadžerom/kom programa i izvršnim direktorom prati realizaciju projekata i priprema nacrte izveštaja o realizaciji aktivnosti;
 • Obavlja druge poslove koje poveri menadžer/ka CEMI

KVALIFIKACIJE I ISKUSTVO:

 • VII stepen stručne spreme iz oblasti društvenih i/ili humanističkih nauka; poželjna je oblast pravnih nauka
 • 3 godine profesionalnog i/ili naučno-istraživačkog rada u oblasti zaštite ljudskih prava, poželjno iz oblasti migracija i azila
 • Poznavanje metodologije istraživanja
 • Iskustvo u radu sa ključnim akterima, organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama i relevatnim institucijama, poželjno u oblasti azila i migracija
 • Dokazano iskustvo u objavljivanju stručnih radova u oblasti zaštite ljudskih prava, poželjno u oblasti migracija i azila
 • Poznavanje donatorskih standarda, politika i procedura
 • Sposobnost da primenjuje procedure i radi i nezavisno i u saradnji sa ostalim članovima tima
 • Sposobnost da uspešno upravlja višestrukim aktivnostima u okviru zadatih rokova
 • Posvećenosti razvijanju i negovanju saradničkih, timskih odnosa u dinamičnom radnom okruženju
 • Odlične administrativne, organizacione i analitičke veštine
 • Odlične komunikacijske i prezentacijske veštine
 • Poznavanje rada na računaru
 • Tečno znanje engleskog jezika
 • Poželjno posedovanje vozačke dozvole (B kategorija)

DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijava treba da sadrži kratko motivaciono pismo (do jedne strane) i biografiju. Prijave se dostavljaju elektronskim putem na adresu office@grupa484.org.rs , do 1. februara 2019.godine. Biće razmatrane samo potpune i blagovremene prijave.

RADUJEMO SE VAŠOJ PRIJAVI!

GRUPA 484

Podeli ovo