ambasada norveske

Poziv za Ugovor o delu Za privremenog savetnika Grupe 484 u okviru projekta saradnje koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

ambasada norveskeOpis projekta

Od decembra 2015, Grupa 484 implementira „Solidarne mreže: Ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata“, koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu, a koji treba da razvije usluge podrške i zaštite najranjivijih grupa izbeglica i migranata na na ruti Zapadnog Balkana, poboljša koordinaciju i povezanost između agencija i organizacija  koje pružaju podršku i olakšavaju inkluziju lokalnih organizacija civilnog društva  i koje ojačavaju lokalne resurse.

Ovaj projekat naročito ima za cilj da podrži nacionalne i lokalne organizacije, koj su motivisane da i u budućnosti povećavaju svoje napore na takav način da se poboljša kvalitet asistencije i razvije širi opseg podrške i zaštitnih aktivnosti u Srbiji i Makedoniji.

Svrha

Cilj ugovora o delu je obezbeđivanje pristupa konsultanstkim uslugama za pomoć u proceni predloga projekta, praćenje dokumenta,  monitoring primene projekta, rad na terenu i druge srodne aktivnosti za vreme trajanja projekta.

Obim rada i drugi uslovi

Grupa 484 će angažovati konsultante sa iskustvom i kompetentnošću u oblasti procene projekta, monitoringa i evaluacije, humanitarne pomoći i zaštite.

Ukupan predviđeni budžet je 337.194 EUR.

Kriterijumi za izbor

Konsultanti će biti odabrani na osnovu ukupne procene kompetentnosti i relevantnog iskustva.

Ponuda

Zainteresovani savetnik bi trebalo da razvije i podnese predlog na engleskom jeziku, tako da odgovori na kasnije navedene posebne zadatke.

Predlog bi trebalo da uključi:

 1. CV kandidata stručnjaka, u kojem se naglašava samo relevantno iskustvo;
 2. Najmanje dve preporuke

Ponudu treba poslati na e-mail: gordana.djurasevic@grupa484.org.rs

Poslednji dan za podnošenje zahteva: 4. februar 2016. godine, 13:00 po Centralno-Evropskom Vremenu

UPUTSTVO

Privremeni konsultant

 1. Opis

Grupa 484 će pokrenuti poziv za podnošenje predloga krajem januara 2016. godine a kandidati  će razviti i obezbediti efektivnu i odgovarajuću direktnu pomoć i zaštitu izbeglica i migranata u Srbiji i Makedoniji, posebno u sledećim oblastima:

1) Distribuciju prehrambenih i neprehrambenih proizvoda;

2) Pružanje usluga zdravstvene zaštite;

3) Informativne i usmeravajuće usluge sa ciljem olakšavanja pristupa uslugama i pravima i zarad umanjenja rizika od zloupotrebe;

4) Pristup privremenim skloništima;

5) Psiho-socijalnu podršku pre svega deci i UASC (i drugim ugroženim licima);

6) Aktivnosti koje promovišu pozitivne stavove i integraciju izbeglica i migranata.

 1. Stranke i ključno osoblje

Konsultanti će obavljati zadatke u bliskoj saradnji sa osobljem Grupe 484. Glavna kontakt osoba u Grupi 484 će biti Gordana Đurašević.

 1. Zadatak

Svaki ugovoreni zadatak može, između ostalog, biti sačinjen od sledećih elemenata:

3.1. Procena potreba, koje će pomoći Grupi 484 u targetiranju ključnih tema humanitarne pomoći i zaštite koja bi trebalo da bude obezbeđena u Srbiji i Makedoniji tokom migrantske krize.

Od konsultanta će se tražiti sledeće:

 • Procenjivanje potreba migranata, lokalnih zajednica i institucija, koje su u vezi sa prethodno pomenutim oblastima i u bliskoj saradnji sa relevantnim nacionalnim i lokalnim akterima (institucijama i lokalnim civilnim organizacijama)
 • Pisanje izveštaja o procenjenim potrebama

3.2. Pregled i evaluacija paketa dokumentacije o primeni, kao pomoć Grupi 484 u proceni njihovog kvaliteta, ali i predlaganje potrebnih izmena i dopuna u okviru:

 • planova rada i budžeta sa fokusom na ciljeve i planirane rezultate, analize i upravljanje rizicima i izlazne strategije;
 • procene interne kontrole i administrativnih procedura, kako bi se osigurala transparentna i odgovorna raspodela odobrenih sredstava;
 • skraćenje preporučenih aplikacija za moguću podršku na osnovu prioriteta u okviru relevantnih poziva za predloge i srodne kriterijume.

Konsultant će imati zadatak da:

 • Prisustvuje informativnoj i orijentacionoj sednici Grupe 484 neposredno pre početka projekta
 • Pregleda sve predloge projekata i napismeno ih proceni u skladu sa obrascem za evaluaciju Grupe 484
 • Predstavi sve nalaze i komentare koji se odnose na procenjene predloge projekata

3.3 Planiranje i primena seta nadzornih aktivnosti (posete, telefonski intervjui i druge aktivnosti koje obavlja М&Е stručnjak)

Konsultant će biti zadužen za:

 • Pregled privremenih i konačnih narativnih i finansijskih izveštaja i projektne dokumentacije;
 • Rad na terenu i druge inspekcije;
 • Savetovanje o angažovanju lokalnih revizora, kao i o njihovim ulogama, integritetu, kvalifikacijama i kompetentnosti;
 • Izradu izveštaja o proceni vrednosti, kao i širu procenu učinka korisnika sredstava u primeni projekta.
 1. Kvalifikacije

Konsultanti bi trebalo da prikažu svoje iskustvo i stručnost u sledećim oblastima:

 • Menadžment donacija (svi aspekti upravljanja donacijama po ciklusima, naročito iskustvo u projektima koji se odnose na humanitarnu pomoć);
 • Rad sa razvojnim organizacijama civilnog društva i državnim institucijama koje su uključene u migrantsku krizu u Srbiji i Makedoniji;
 • Rad sa Vladom, međunarodnim i donatorskim subjektima u oblasti humanitarnog rada i zaštite u Srbiji i Makedoniji.
 • Rad u okviru prethodno pomenutih oblasti pojedinačno;
 • Poznavanje stranog jezika (engleski u pisanom i govornom obliku).

Osnovni uslov je stečena univerzitetska diploma  i najmanje tri godine radnog iskustva u srodnim oblastima.

 1. Vremenski raspored i ciljevi

Vremenski raspored, ciljevi i delokrug rada biće dogovoreni između Pružaoca usluge i Grupe 484, a u skladu sa propozicijama navedenih zadataka.

 1. Novčane nadoknade
 • Vremensko trajanje zadatka iznosi sedam meseci (od januara do avgusta 2016. godine), što se podudara sa vremenskim trajanjem projekta. Iznos dnevne nadoknade po osnovu izvršenja projekta od strane Konsultanta/ Konsultantske agencije će biti isplaćivan u RSD i ograničen na iznos od najviše 120€.. Ovaj iznos će osigurati sve troškove osiguranja neophodnog za rad konsultanta u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Suma će biti isplaćena Konsultantu na osnovu formulara o satnici, koji moraju biti dostavljeni Grupi 484. Ukupna suma predviđena za obavljanje ovog posla ne sme preći 7.000 EUR. Navedena suma biće dovoljna za pokrivanje svih troškova i osiguranja neophodnih za pružaoca usluge, kako bi mogao da obavlja posao u skladu sa relevantnim nacionalnim zakonodavstvom.
 • Putni i drugi lokalni troškovi neće biti nadoknađeni za područje grada Beograda.
 • Putni troškovi, dnevnice i drugi troškovi koji su nastali izvan područja Beograda, a u cilju izvršenja projekta, biće ukalkulisani u navedeni ukupni iznos.
 • Pružalac usluge dužan je da obezbedi ICT opremu, neophodnu za izvršenje usluge.

 

OBAVEŠTAVAMO sve zainteresovane da je 4. FEBRUARA U 13:00 po Centralno-Evropskom vremenu prijem prijava na konkurs završeno. Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

Podeli ovo