Program finansijske podrške socijalnim preduzećima se nastavlja

POZIV SOCIJALNIM PREDUZEĆIMA za prijavu za finansijsku podršku

unidea kreditiNakon prvog kruga prijava koji je završen krajem marta 2012, Program finansijske podrške socijalnim preduzećima se nastavlja  i u aprilu. Ovaj program je deo projekta Finansijska i savetodavna podrška za održivu socijalnu ekonomiju Srbije koji sprovodi Grupa 484 u saradnji sa UniCredit Bankom, a koji finansijski podržava UniCredit fondacija iz Milana.

Grupa 484 je posvećena razvoju i unapređenju socijalnog preduzetništva u Srbiji. Kroz projekat Foruma socijalnih preduzeća, Grupa 484 je inicirala mrežu  preduzeća (www.sens.rs) sa kojima je u neposrednom kontaktu i čije potrebe konstantno osluškuje. Upravo je iz pažljivog praćenja njihovih potreba proizašao projekat Finansijska i savetodavna podrška za održivu socijalnu ekonomiju Srbije. Ovim projektom, a uz podršku UniCredit fondacije i učešće UniCredit Banke Srbija, biće obezbeđena finansijska podrška za socijalna preduzeća u vidu mešovitih bespovratnih i kreditnih namenskih sredstava.Polazeći od stanovišta da je model socijalnog preduzetništva značajan u društvenim, ekološkim i ekonomskim promenama, odnosno verovanja da socijalna preduzeća mogu u mnogome doprineti rešavanju društvenih problema, organizujemo program finansijske podrške za unapređenje njihovog poslovanja. Ideja programa je da se već pokrenutim socijalnim preduzećima, kao i onima koji to tek postaju i razvijaju socijalnu funkciju obezbedi finansijska podrška i tako unapredi njihovo poslovanje/društveni efekat, kao i da se primeri dobre prakse prepoznaju, podrže, promovišu i posluže kao podsticaj drugima za pokretanje sličnih inicijativa.

Ko se može prijaviti?

Program je namenjen socijalnim preduzećima*  sa područja Srbije i to pre svega onima koji do sada nisu imali pristup finansijskoj podršci i subvencijama. Pojedinci, međunarodne organizacije, državne institucije i vladina tela ne ispunjavaju uslove ovog programa.

Šta program nudi?

Do 10 potencijalnih korisnika (socijalnih preduzeća) koji ispune uslove programa biće podržano mešovitim bespovratnim i kreditnim namenskim sredstvima UniCredit Banke i Grupe 484 u vrednosti od 5.000 do 20.000 evra (krediti se odobravaju u RSD). Kreditna sredstva će biti otplaćivana po povoljnoj kamatnoj stopi sa rokom do 2 godine. Socijalna preduzeća ova sredstva mogu da iskoriste za kupovinu mašina, obrtnih sredstava, za usluge i ostalo, koja bi trebalo da obezbede bolju efikasnost, unapređenje rada i/ili povećanje društvenog efekta u zajednici.

Odlučivanje

Program će biti otvoren najmanje šest meseci, a dva odbora će procenjivati prvo socijalni profil, a zatim finansijske pokazatelje socijalnih preduzeća. Kriterijumi na osnovu kojih će se procenjivati podobnost za učestvovanje u programu su: društveni cilj i njegova realizacija, zapošljavanje ranjivih grupa i pružanje usluga ranjivim grupama, saradnja u zajednici kao i ekonomske performanse i finanansijski pokazatelji. Okvirni datumi za odlučivanje o prijavama su kraj februara, kraj aprila, kao i kraj juna 2012. godine.

Prijavljivanje

Prijavljivanje se vrši slanjem mejla sa prijavom na sledeću adresu, prijava@grupa484.org.rs. Pored popunjenog formulara potrebno je poslati i dve biografije vodećih ljudi socijalnog preduzeća. Prijavu je takođe moguće poslati i regularnom poštom na adresu Grupe 484, Pukovnika Bacića 3, 11000 Beograd. Samo kompletne prijave će biti uzete u razmatranje. Ona socijalna preduzeća koja uđu u uži izbor će biti posećena u cilju prikupljanja dodatnih informacija potrebnih za konačnu selekciju. Za dodatne informacije, molimo vas da kontaktirate Gordana Veleva, programskog koordinatora Grupe 484 na mejl adresu, gordan.velev@grupa484.org.rs ili na brojeve telefona 011/2660-972 i 011/2660-973.

*Socijalna preduzeća (SP) mogu biti različita po organizaciji i strukturi, ali bi trebalo da imaju sledeće zajedničke karakteristike: a) primarni cilj SP je da prvenstveno ostvari socijalni učinak pre nego profit za vlasnike i akcionare; b) SP realizuje svoje aktivnosti na tržištu kroz proizvodnju roba i pružanje usluga, a na preduzetnički i inovativan način; c) SP koristi profit prvenstveno da bi ostvario socijalne ciljeve; d) SP-em se upravlja na odgovoran i transparentan način. uključujući radnike u procese odlučivanja i upravljanja, a konsultujući klijente/kupce.

unidea krediti

Prijavni formular možete preuzeti u prilogu.

Podeli ovo