Ka evropeizaciji Srbije – monitoring uspostavljеnih politika i praksi u oblastima azila i readmisije u Republici Srbiji – nastavak

Projekat se bavi unapređenjem javnih politika i
institucionalnih praksi povezanih sa pitanjima iregularnih migracija,
azila i readmisije u Republici Srbiji kroz uključivanje nacionalnih
organizacija civilnog društva u evropske debate o ovim temama koje
pokreće Evropski savet za izbeglice i prognanike (ECRE), kao najveća pan
evropska mreža organizacija civilnog društva koje se bave prisilnim
migracijama.

Ciljevi projekta:
(1) Dalje
jačanje i unapređenje saradnje organizacija civilnog društva iz Srbije
sa Evropski savetom za izbeglice i prognanike radi jačanja kapaciteta
domaćih organizacija civilnog društva za evropeizaciju Srbije
(2)
Uključivanje pitanja politike azila i integracije povratnika po osnovu
sporazuma o readmisiji, kao i poštovanja ljudskih prava tražilaca azila i
povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji u Srbiji, u evropske debate
o ovim temama koje pokreće ECRE, kao najveća pan evropska mreža
organizacija civilnog društva koje se bave prisilnim migracijama.
(3)
Jačanje neformalne mreže organizacije civilnog društva u Srbiji za
efikasno monitorisanje nacionalne politike u oblasti azila i
reintegracije povratnika i koja je sposobna da u saradnji sa evropskim
organizacijama civilnog društva, uspostavi komunikaciju i saradnju sa EU
institucijama.

Aktivnosti:
1. Upućivanje poziva organizacijama civilnog društva za ućešće u radnim grupama za azil i readmisiju;
2. Rad na izradi dokumenta za predlozima za izmenu i dopunu Zakona o azilu i monitoringa uspostavljenih praksi u oblasti azila;
3. Održavanje Savetovanja o mogućnostima za unapređenje zakonodavnog okvira ostvarivanja prava na azil u RS;
4.
Održavanje tematskih diskusije o izmenama i dopunama Zakona o azilu:
pristup pravima tražilaca azila, pristup pravima lica kojima je
dodeljena međunarodna zaštita i zaštita lica sa posebnim potrebama;
5. Sprovođenje lokalnih treninga o azilu i migracijama i regionalnih debata o prihvatu tražilaca azila u RS;
6. Sprovođenje terenskih monitoring poseta i prikupljanje informacija o stanju ljudskih prava tražilaca azila;
7. Priprema tematskog dokumenta sa predlogom mera za sprovođenje praktičnih politika u oblasti azila;
8. Dvodnevna poseta zagovaranja evropskim institucijama i učestvovanje na sastanku ECRE;
9. Nacionalna konferencija o zakonodavstvu i praksi u oblasti azila;

Ciljna grupa:
Predstavnici
odgovornih državnih državnih organa i organizacija, relevantnih
međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija i fondacija, akademska
zajednica, kreatori politika i donosioci odluka.

Period realizacije: 1.oktobar 2013. – 30. septembar 2014.

Geografsko područje: Republika Srbija i Brisel

Partner/i:

Donator: Fondacija za otvoreno društvo Srbija

                          

Podeli ovo