Ka evropeizaciji Srbije – monitoring uspostavljеnih politika i praksi u oblastima azila i readmisije u Republici Srbiji

Projekat se bavio unapređenjem javnih politika i institucionalnih praksi povezanih sa pitanjima iregularnih migracija, azila i readmisije u  Republici Srbiji kroz uključivanje nacionalnih organizacija civilnog društva u evropske debate o ovim temama koje pokreće Evropski savet za izbeglice i prognanike (ECRE), kao najveća pan evropska mreža organizacija civilnog društva koje se bave prisilnim migracijama.

Ciljevi projekta:
(1) Jačanje i unapređenje saradnje organizacija civilnog društva iz Srbije sa Evropski savetom za izbeglice i prognanike radi jačanja kapaciteta domaćih organizacija civilnog društva
(2) Uključivanje pitanja politike azila i integracije povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, u evropske debate o ovim temama koje pokreće ECRE
(3) Jačanje neformalne mreže organizacije civilnog društva u Srbiji za efikasno monitorisanje nacionalne politike u oblasti azila i reintegracije povratnika

Aktivnosti:
1. Upućivanje poziva organizacijama civilnog društva za ućešće u radnim grupama za azil i readmisiju;
2. Sprovođenje terenskih monitoring poseta i prikupljanje informacija  o stanju ljudskih prava tražilaca azila i povratnika po sporazumu o readmisiji;
3. Izrada publikacije „Izazovi prisilnih migracija u Srbiji- stanje ljudskih prava tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji“ ;
4. Dvodnevna poseta zagovaranja evropskim institucijama;
5. Nacionalni okrugli sto o izazovima izgradnje sistema azilai ispunjavanja obaveza iz sporazuma o readmisiji.

Ciljna grupa: Predstavnici odgovornih državnih državnih organa i organizacija, relevantnih međunarodnih organizacija, domaćih nevladinih organizacija i fondacija, akademska zajednica, kreatori politika i donosioci odluka na nivou EU.

Rezultati:
1. Formirane dve radne grupe u čijem su radu učestvovali predstavnici: ASTRE, Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Beogradskog centra za ljudska prava, Crvenog krsta Srbije, Ekumenske humanitarne organizacije, Inicijative za razvoj i saradnju, Novosadskog humanitanrog centra i Nexus-a Vranje. Grupa 484 delegirala je dva svoja predstavnika, po jednog člana u obe radne grupe;
2. Sprovedene monitoring posete u centrima za azil, radnim jedinicima za smeštaj maloletnih stranih lica bez pratnje, Okružnom zatvoru u Subotici, prihvatnim centrima za povratnike po sporazumu o readamisiji i obavljeni intervjui sa ključnim akterima koji sudeluju u sistemu azila i koji postupaju kada je reč o povratnicima ;
3. Izrađen i prezentovan u Briselu sažetak dokumenta o stanju ljudskih prava tražilaca azila povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji;
4. Izrađena  publikacija „Izazovi prisilnih migracija u Srbiji- stanje ljudskih prava tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji“;
5. Održan nacionalni okrugli sto o izazovima izgradnje sistema azila i ispunjavanja obaveza iz sporazuma o readmisiji kome je prisustvovalo 70 učesnika.

Period realizacije: Novembar 2011. – avgust 2012.

Geografsko područje: Republika Srbija, Brisel i Malta.

Partner/i:  /

Donator: Fondacija za otvoreno društvo Srbija

Podeli ovo