Sve vesti

Projekat se bavi poboljšanjem psihosocijаlne dobrobiti izbeglica i migranata u Centru za azil u Bogovađi. Cilj projekta: Osnovni cilj projekta je psihosocijalna dobrobit izbegličke...
Opšti cilj projekta je da se podrži razvoj i održivost postojećeg sektora socijalnih preduzeća. Socijalna preduzeća teško pronalaze neophodnu podršku, a mogući razvoj socijalnog...
Opšti cilj projekta je da se prouče kompleksne veze prisilnih migracija (izbeglištva), iskustva nasilja u interetničkim ratnim sukobima i mentalnog zdravlja žena koje su...
Prојеkаt imа zа cilј dа pоdrži “prЕUgоvоr“ kоаliciјu u proširenju svojih kаpаcitеtа i rеsursа, kako bi uticala na donosioce odluka i izazvala značajan doprinos...
Projekat se bavi jačanju kapaciteta institucionalnih pružalaca usluga a čiji su korisnici izbeglice i migranti. Cilj projekta je da unapredi znanje i praksu lokalnih...
Projekat teži da ostvari zajedničko razumevanje Akcionog plana, da se potvrdi suština zaštite prava izbeglica i migranata, kao i da se izbegne oštra retorika...
Projekat se bavi doprinosom razvoju inkluzivnog društva u kome se poštuju ljudska prava i različitosti svakog pojedinca. Ciljevi projekta: Glavni cilj projekta je skretanje...
Opšti cilj projekta je edukacija mladih za građenje otvorenog društva kroz interkulturalni dijalog i društveni aktivizam, posebno kada je u pitanju pružanje podrške marginalizovanim pojedincima...
Projekat se bavi doprinosom razvoju otvorenog i tolerantnog društva u kojem je svako dobrodošao, i u kojem se različitost smatra bogatstvom. Cilјevi projekta: (1) Ojačati...
Projekat se bavi doprinosom razvoju sistema prihvata različitih kategorija migranata i otvorenog i tolerantnog društva. Ciljevi projekta: Doprinos započinjanju dijaloga u lokalnim zajednicama o potrebi...