Sve vesti

Projekat se bavi doprinosom reformi sistema socijalne zaštite i poboljšanju rada institucija socijalne zaštite koje su nadležne za pružanje usluga socijalne zašti deci koja...
Projekat se bavi osnaživanjem sektora sakupljača sakundarnih sirovina kroz osnivanje socijalnih zadruga koje se bave reciklažom. Donator: Institut za održive zajednice Status Grupe 484...
Projekat se bavio kreiranjem regionalne mreže socijalnih preduzeća i razmenom iskustava u obalsti socijalne/zelene ekonomije između Italije, Hvatske, Makedonije, Srbije i Kosova*. Kroz projekat...
Projekat se bavio unapređenjem javnih politika i institucionalnih praksi povezanih sa pitanjima iregularnih migracija, azila i readmisije u  Republici Srbiji kroz uključivanje nacionalnih organizacija...
Partner: Biro za ljudska prava, Tuzla, BiH Ciljevi projekta:                                                                                                                                                                                                                                                      (1) Opšti cilj projekta predstavlja doprinos razvoju društvenog jedinstva i socijalne kohezije u regionu Bosne...
Ciljevi projekta: Opšti cilj projekta je društvo gde se manjinska prava poštuju i gde se interetnički i interkulturni dijalog podstiče. Specifični cilj projekta su...
Projekat se bavi doprinosom razvoju civilnog društva u oblasti interkulturalnosti kroz jačanje kapaciteta lokalnih umetničkih inicijativa i inicijativa u oblasti kulture. Cilјevi projekta: (1)...
Projekat se bavi omogućavanjem socijalne i ekonomske integracije izbeglica i interno raseljenih osoba koje žive u kolektivnim centrima u lokalnoj zajednici. Grupa 484 je...
Projekat je posvećen unapređenju javnih politika i institucionalnih praksi povezanih sa oblastima azila i readmisije. Sve projektne aktivnosti bile su okrenute ka postizanju veće...
Projekat se bavio podsticanjem razvoja institucionalnog odgovora na izazov „odliva mozgova“ sa kojim se region suočava; s  naglasakom na razvijanju saradnje sa naučnom i...