Podrška civilnog društva ostvarivanju prava prisilnih migranta i manjina (nastavak)

Projekat se bavi doprinosom razvoju kohezije i tolerancije u društvu kako bi svi članovi društva imali jednaka prava i šanse za ostvarivanje svojih potencijala.

Cilјevi projekta:
(1) Osnažiti mlade za pružanje pomoći i podrške prisilnim migrantima (uključujući tražioce azila) i promociju njihovih prava.
(2) Podstaći uspešniju integraciju prisilnih migranata (dece i mladih) u obrazovni sistem i vršnjačke skupine.
(3) Osnažiti mlade, kao i lokalne ključne aktere i donosioce odluka za promociju interkulturnog dijaloga i zaštitu prava manjina i migranata.
(4) Podstaći razumevanje i saosećanje građana sa problemima sa kojima se migranti suočavaju, kao i poštovanje njihovih prava i prava manjina.

Aktivnosti:
1. Seminari za studente Fakulteta političkih nauka, Pravnog fakulteta, Medicinskog fakulteta o direktnom radu sa prisilnim migrantima.
2. Uz mentorsku podršku tima Grupe 484, studentske grupe će pružati psiho-socijalnu, medicinsku i pravnu podršku i pomoć prisilnim migrantima.
3. Nacionalna kampanja za promociju prava migranata, manjinskih kultura i interkulturnog dijaloga kroz organizovanje angažovanih umetničkih događaja i performansa.
4. Dva okrugla stola o unapređenju modela za zaštitu i promociju prava manjina i migranata, manjinskih kultura i interkulturnog dijaloga.

Cilјne grupe: Prisilni migranti (različite starosne grupacije) smešteni u kolektivnim centrima, centrima za prihvat tražioca azila i nehigijenskim naseljima; studenti i volonteri Grupe 484 zainteresovani za pružanje podrške prisilnim migrantima; profesori i radnici u kulturi, kao i mladi ljudi zainteresovani za promociju interkulturnog dijaloga i prava manjina; građani Srbije.

Period realizacije: Januar 2013. – septembar 2013.

Geografsko područje: Beograd, Banja Koviljača, Bogovođa, Užice, Novi Pazar i Vranje

Partneri: n/a

Donator: CCFD – Terre Solidaire

 

Podeli ovo