Učešće građana u kreiranju lokalnih politika u kontekstu priliva migranata/primer 4 lokalne zajednice

Projekat se bavi sprovođenjem istraživanja koje će omogućiti prikupljanje i analizu podataka o stavovima i mišljenjima građana, ali i samih migranata, na području četiri vojvođanske lokalne samouprave, a potom i analizu zvaničnih lokalnih politika i publikovanje dva izveštaja sa preporukama i predlozima za unapređenje relevantnih javnih politika, kako bi se ispitala mogućnost efektivnog uključivanja migranata u lokalne zajednice.

Cilj projekta je da doprinese stvaranju povoljnih uslova za uključivanje migranata u lokalne zajednice u Srbiji, putem participatornog kreiranja lokalnih politika, konstruktivnog dijaloga i racionalnog propitivanja i (re)definisanja interesa zajednica i građana, u odnosu na mogućnosti uključivanja migranata u lokalne zajednice.

Aktivnosti:

-Izrada metodologije rada fokus grupa

-Organizovanje fokus grupa i intervjua sa lokalnim donosiocima odluka

-Izrada policy papira o ključnim zaključcima za unapređenje delotvornog učešća građana u procesu kreiranja javni politika u oblasti migracija.

-Organizovanje 3 press konferencije u Beogradu, Subotici i Šidu.

Ciljne grupe: građani 4 opštine/grada, migranti i zbeglice i poslodavci.

Period implementacije: 01.11.2017. do 30.06.2018. godine

Geografsko područje: Šid, Subotica, Kanjiža i Ada

Donator: Fondacija za otvoreno društvo Srbija

Podeli ovo