Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji – 4 godina (kao deo šireg projekta ’’Solidarne mreže’’)

Projekat se bavi promocijom efikasnog sistema upravljanja migracijama koji je u potpunosti usklađen sa međunarodnim standardima i fokusiran na pristup pravima najranjivih kategorija migranata.

Cilj projekta: jačanje monitoringa i analize migracionih politika, povećanje policy inicijativa i unapređenje prilika za jačanje kapaciteta i umrežavanje organizacija civilnog društva i predstavnika relevantnih institucija.

Aktivnosti:

-Monitoring nacionalnih politika u oblasti azila i migracija, sa posebnim fokusom na proces donošenja novih sistemskih zakona.

-Izrada amandmana na Predlog Zakona o azilu i privremenoj zaštiti.

-Organizovanje treninga za predstavnike organizacija civilnog društva i relevantnih institucija na teme od značaja za efikasno funkcionisanje sistema upravljanja migracijama.

Ciljne grupe: organizacije civilnog društva, nacionalni i lokalni državni organi i institucije, kao i izbeglice i neregistrovani migranti.

Period implementacije: Decembar 2016. godine – ongoing

Geografsko područje: Srbija

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u RS

Podeli ovo