Sve vesti: Aktivni

Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata

Ovaj projekat doprinosi izgradnji koordiniranog i efikasnog odgovora na osnovne potrebe zaštite izbeglica i migranata u Srbiji i Makedoniji.

Cilj projekta:

Opšti cilj projekta je razvoj servisa podrške i zaštite najugroženijih izbeglica i migranata na zapadnobalkanskoj ruti, ali i poboljšanje koordinacije i umrežavanja među institucijama i organizacijama koje pružaju pomoć i lakše uključivanje organizacija civilnog društva, kao i jačanje lokalnih resursa.

Aktivnosti:

Kroz pod-donacije kojima upravlja Grupa 484, izgradiće se mreža projekata, za pružanje različitih usluga: psihosocijalna i interkulturalna podrška, posebno namenjena deci i ženama; aktivnosti koje promovišu pozitivne stavove prema integraciji izbeglica i migranata u lokalnim zajednicama; pružanje obrazovnih usluga deci u azilnim i prihvatnim centrima u Srbiji i Makedoniji; distribucija prehrambenih i neprehrambenih proizvoda; infrastrukturni radovi manjeg obima u azilnim i prihvatnim centrima i opštinama sa velikim brojem migranata i izbeglica u Srbiji i Makedoniji.

Ciljne grupe:

Organizacije civilnog društva i institucija u javnom/vladinom sektoru u Srbiji i Makedoniji ključna su ciljna grupa ovog projekta, tj. oni koji su sposobni da obezbede odgovarajuću i kvalitetnu zaštitu izbeglica i migranata u ove dve zemlje.

Posebna pažnja biće usmerena na decu i adolescente, naročito decu bez pratnje i razdvojene maloletnike, žene i devojke, samohrane roditelje, osobe sa invaliditetom i/ili zdravstvenim problemima, kao i druge ugrožene grupe i pojedince.

Period sprovođenja:

15. decembar 2015. – 31. decembar 2018.

Geografsko područje:

Srbija i Makedonija

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

______________________________________

PODRŽANI PROJEKTI

28. decembar 2017. Informacije o podržanim projektima kroz “Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata“ u 2017, možete pogledati OVDE.

27. januar 2017. Informacije o podržanim projektima kroz “Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata“ u 2016, možete pogledati OVDE.

______________________________________

KONKURSI ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA

22. decembar 2016. Grupa 484 sprovodi projekat “Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata” u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu.

Kroz ovaj projekat Grupa 484 objavljuje Otvoreni konkurs za podnošenje predloga projekata u oblastima podrške i zaštite najugroženijih izbeglica i migranata u Srbiji i Makedoniji.

Tekst Konkursa i formulare za prijavljivanje možete preuzeti OVDE.

Konkurs je OTVOREN za podnošenje predloga projekata.

______________________________________

Konkurs za podnošenje predloga projekata po pozivu

 27. septembar 2016. Grupa 484 sprovodi projekat “Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata” u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu.

Kroz ovaj projekat Grupa 484 objavljuje Konkurs za podnošenje predloga projekata po pozivu u oblastima podrške i zaštite najugroženijih izbeglica i migranata u Srbiji i Makedoniji. Grupa 484 poziva preselektovane organizacije koje rade sa izbeglicama da apliciraju za finansijsku podršku. Spisak preselektovanih organizacija pogledajte OVDE.

Tekst konkursa možete preuzeti OVDE.

Krajnji datum za podnošenje aplikacija: 18. oktobar 2016.

Konkurs je ZATVOREN za podnošenje predloga projekata.

 

 

Iza poglavlja: pristup različitostima

Projekat se bavi unapređenjem veština kulturnih i obrazovnih radnika, studenata humanističkih i društvenih nauka, ali i jačanjem OCD-a na lokalnom nivou, kako bi u radu sa mladima zajednički doprineli unapređenju i promociji kulturalnih raznolikosti i prihvatu migranata kroz različite vrste socijalno angažovanih kampanja.

Cilj projekta je promocija kulturalnih raznolikosti i participativne demoktarije kao i bolji prihvat migranata u lokalne zajednice u Srbiji.

Aktivnosti:

 • Tri interdisciplinarna seminara za studente društvenih i humanističkih nauka, i umetnosti;
 • Treninzi za kulturne i obrazovne radnike;
 • Zajedničke edukativne i kulturne aktivnosti namenjene domicilnoj i migrantskoj deci, u saradnji sa pozorišnom trupom „DAH Teatar“
 • U saradnji sa DAH Teatrom organizovanje i produkcija socijalno angažovanih pozorišnih predstava o multikulturnom nasleđu naših gradova i životu migranta;
 • Letnja škola za domicilnu i migrantsku decu;
 • Javne debate na temu promocije i poštovanja kulturalnih različitosti putem obrazovanja;

Ciljne grupe: 60 studenata društvenih i humanističkih nauka, i umetnosti; 60 nastavnika u školama kao i predavača i kulturnih radnika u OCD ili institucijama; 240 srednjoškolaca iz domicilne i migrantske populacije; najmanje 12.000 građana  u šest gradova; 48 kompetentnih donosioca odluka u lokalnim samoupravama.

Period realizacije: decembar 2017 – jun 2020.

Geografsko područje: Loznica (Banja Koviljača), Lajkovac (Bogovađa); Sjenica, Subotica, Vranje, Bujanovac

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

EU

Učešće građana u kreiranju lokalnih politika u kontekstu priliva migranata/primer 4 lokalne zajednice

Projekat se bavi sprovođenjem istraživanja koje će omogućiti prikupljanje i analizu podataka o stavovima i mišljenjima građana, ali i samih migranata, na području četiri vojvođanske lokalne samouprave, a potom i analizu zvaničnih lokalnih politika i publikovanje dva izveštaja sa preporukama i predlozima za unapređenje relevantnih javnih politika, kako bi se ispitala mogućnost efektivnog uključivanja migranata u lokalne zajednice.

Cilj projekta je da doprinese stvaranju povoljnih uslova za uključivanje migranata u lokalne zajednice u Srbiji, putem participatornog kreiranja lokalnih politika, konstruktivnog dijaloga i racionalnog propitivanja i (re)definisanja interesa zajednica i građana, u odnosu na mogućnosti uključivanja migranata u lokalne zajednice.

Aktivnosti:

-Izrada metodologije rada fokus grupa

-Organizovanje fokus grupa i intervjua sa lokalnim donosiocima odluka

-Izrada policy papira o ključnim zaključcima za unapređenje delotvornog učešća građana u procesu kreiranja javni politika u oblasti migracija.

-Organizovanje 3 press konferencije u Beogradu, Subotici i Šidu.

Ciljne grupe: građani 4 opštine/grada, migranti i zbeglice i poslodavci.

Period implementacije: 01.11.2017. do 30.06.2018. godine

Geografsko područje: Šid, Subotica, Kanjiža i Ada

Donator: Fondacija za otvoreno društvo Srbija

Zaštita prava migranata – Visoko na političkoj agendi (CHANGE)

Projekat se bavi jačanjem kontrole funkcije parlamenta u primeni propisa iz oblasti migracija i azila.

Cilj projekta je jačanje zaštite položaja migranata i izbeglica u Srbiji kroz unapređenje: zakonodavnog okvira u oblasti upravljanja migracijama, procesa implementacije i praćenja relevantnih zakona i politika u oblasti migracija.

Aktivnosti:

-Organizovanje tematskih i konslutativnih sastanaka sa relevantim predstavnicima Narodne skupštine RS, o zakonodavnim pitanjima iz oblasti migracionih politika;

-Izrada i promocija komentara na Zakon o strancima i osnovnih instituta i Zakona o opštem upravnom postupku koi su relevantni u postupcima u oblasti azila i migracija;

-Organizovanje kampanja javnog zagovaranja na lokalnom i nacionalnom nivou o prihvatu migranata u Srbiji.

Ciljne grupe:

-narodni poslanici,

-predstavnici institucija, donosioce odluka,

-nacionalne organizacije civilnog društva koje imaju dugogodišnje iskustvo u zagovaračkom i istraživačkom radu u oblasti politika azila i migrcija, kao i lokalne organizacije civilonog društva uključene u pružanje podrške naročito ranjivim kategorijama migranata i izbeglica odnosno sprovođenje kampanja javnog zagovaranja,

-predstavnici medija i građani onih gradova i opština naročito pogođenih migratornim izazovima.

Period implementacije: 1 Oktobar 2017, 18 meseci

Geografsko područje: : Beograd, Subotica, Loznica, Lajkovac, Sjenica, Niš, Vranje.

Partneri: BFPE

Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji

Naš grad, naše škole

Projekat se bavi doprinosom razvoju interkulturalnosti, kako u školskom okruženju, tako i u svakodnevnom zajedničkom životu dece i odraslih u Bujanovcu, kako bi se unapredila društvena integracija i kohezija.

 

Cilj projekta je smanjenje etničke distance između mladih u Bujanovcu.

 

Aktivnosti:

 • Unapređenje znanja đaka o drugim kulturama koje čine njihovu zajednicu i zajedničkim vrednostima, kroz interkulturalne radionice i omladinske kampanje za učenike iz 2 srednje i 8 osnovnih škola;
 • Uključivanje interkulturalnog obrazovanja u nastavni proces, kroz seminare za nastavnike i istraživačke projekte;
 • Uspostavljanje saradnje između 2 srednje i 8 osnovnih škola u Bujanovcu;

 

Ciljne grupe: 3500 dece iz Bujanovca – 480 učesnika i učesnica interkulturalnih radionica, 240 đaka uključenih u istraživačke projekte, 1920 đaka informisano o interkulturalnosti kroz vršnjačku edukaciju, i svih 3500 učenika i učenica informisano kroz omladinske kampanje; 280 nastavnika; 20 članova uprava iz 10 škola i 480 roditelja; najmanje 6 osoba iz lokalne samouprave zadužene za obrazovanje i zaštitu ljudskih prava, lokalna školska administracija i Ministarstvo prosvete;

 

Period realizacije: 1. april 2017-31. decembar 2019.

 

Geografsko područje: Opština Bujanovac

 

Partner: Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

 

Donator: Pestaloci dečija fondacija

Logo_Englisch_ohne_Claim

Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji – 4 godina (kao deo šireg projekta ’’Solidarne mreže’’)

Projekat se bavi promocijom efikasnog sistema upravljanja migracijama koji je u potpunosti usklađen sa međunarodnim standardima i fokusiran na pristup pravima najranjivih kategorija migranata.

Cilj projekta: jačanje monitoringa i analize migracionih politika, povećanje policy inicijativa i unapređenje prilika za jačanje kapaciteta i umrežavanje organizacija civilnog društva i predstavnika relevantnih institucija.

Aktivnosti:

-Monitoring nacionalnih politika u oblasti azila i migracija, sa posebnim fokusom na proces donošenja novih sistemskih zakona.

-Izrada amandmana na Predlog Zakona o azilu i privremenoj zaštiti.

-Organizovanje treninga za predstavnike organizacija civilnog društva i relevantnih institucija na teme od značaja za efikasno funkcionisanje sistema upravljanja migracijama.

Ciljne grupe: organizacije civilnog društva, nacionalni i lokalni državni organi i institucije, kao i izbeglice i neregistrovani migranti.

Period implementacije: Decembar 2016. godine – ongoing

Geografsko područje: Srbija

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u RS

Psihosocijalna podrška migrantskoj i izbegličkoj deci, ženama i roditeljima /starateljima u Centu za azil u Bogovađi

Projekat se bavi poboljšanjem psihosocijаlne dobrobiti izbeglica i migranata u Centru za azil u Bogovađi.

Cilj projekta:
Osnovni cilj projekta je psihosocijalna dobrobit izbegličke i migrantske dece, žena i roditelja / staratelja kroz adekvatan psihosocijalni program podrške.

Aktivnosti:
1. Pružanje psihosocijаlne podrške izbegličkoj i migrantskoj deci u okviru Prostora za decu u Centru za azil Bogovađa
2. Pružanje psihosocijаlne podrške ženama i roditeljima / starateljima da razviju veći stepen samopouzdanja i lakše se prilagode okolnostima
3. Podizanje svesti šire javnosti o položaju izbeglica i migranata u Srbiji

Ciljne grupe:

Postoje tri glavne ciljne grupe: deca, tinejdžeri i žene i roditelji/staratelji smešteni u Centru za azil u Bogovađi.

Period implementacije:
7. oktobar 2016. – 31. Decembar 2016.

Geografsko područje:
Centar za azil, Bogovađa

Donator: Save the Children

Podrška institucionalnom i programskom razvoju

Opšti cilj projekta je edukacija mladih za građenje otvorenog društva kroz interkulturalni dijalog i društveni aktivizam, posebno kada je u pitanju pružanje podrške marginalizovanim pojedincima i zajednicama.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Obučavanje mladih za interkulturalni dijalog na lokalnom, državnom i regionalnom nivou;
 2. Podsticanje mladih na aktivno učestvovanje u životu zajednice i pružanje podrške sugrađanima koji pripadaju ranjivim grupama;
 3. Razvijanje institucionalnog okvira za podsticanje interkulturalnog dijaloga i društvenog aktivizma na lokalnom, državnom, regionalnom i evropskom nivou.

Ciljne grupe: Učenici srednjih škola (15 – 19 godina starosti), uključujući pripadnike različitih etničkih zajednica i ranjivih grupa (mladi ugroženi siromaštvom itd.); univerzitetski studenti (19 – 25 godina starosti) društvenih nauka (studije obrazovanja, političkih nauka, filozofije, književnosti i humanistike); univerzitetski studenti političkih nauka (socijalni rad i socijalne politike) i nauke o obrazovanju; obrazovni radnici i radnici u kulturi, lokalni organi vlasti i resorni ministri (obrazovanja i nauke, kulture, ljudskih i manjinskih prava).

Period realizacije: maj 2014. –  april 2016.

Donator: Fondacija Čarls Stjuart Mot

mott projekat

Naše komšije – Inkluzivne zajednice na putu ka osetljivijem društvu bez diskriminacije

Projekat se bavi doprinosom razvoju otvorenog i tolerantnog društva u kojem je svako dobrodošao, i u kojem se različitost smatra bogatstvom.

Cilјevi projekta:
(1) Ojačati kapacitet studenata fakulteta za promociju prava tražilaca azila;
(2) Socijalna podrška tražiocima azila i migrantima, posebno deci i mladima, kroz različite psihosocijalne i kulturne aktivnosti;
(3) Povećanje znanja obrazovnih i kulturnih radnika o metodologiji za rad sa mladima na razumevanju položaja tražilaca azila i migranata; razvijanje sposobnosti za interkulturalni dijalog kod srednjoškolaca;

(4) Razvijanje sposobnosti za promociju ljudskih prava kao univerzalnih vrednosti kroz obrazovanje i kulturnu praksu kod studenata društvenih i humanističkih nauka;

(5) Uticati na građane i ključne aktere u lokalnim zajednicama da razumeju položaj tražilaca azila i podrže promociju njihovih prava.

Aktivnosti:
– Podrška tražiocima azila i promocija njihovih prava
1. Treninzi za studente društvenih nauka o načinima pružanja podrške tražiocima azila i promociji prava tražilaca azila;
2. Obrazovna podrška studentima društvenih nauka: neposredni rad sa tražiocima azila i rad studentskog čitalačkog kluba u oblasti migrantskih studija;
3. Psiho-socijalna podrška i organizacija kulturnih aktivnosti u centrima za smeštaj tražilaca azila;

– Promocija regionalne kulturne različitosti
1. Organizacija seminara za obrazovne radnike i radnike u kulturi o metodologiji za rad sa mladima na razumevanju položaja tražilaca azila i migranata
2. Obrazovna podrška srednjoškolcima uključenim u rad čitalačkih klubova

3. Seminar za studente društvenih i humanističkih nauka o ulozi obrazovanja i kulture u transformaciji društva;

– Promocija prava tražilaca azila i interkulturnog dijaloga
1. Organizovanje kampanja za promociju prava tražilaca azila, interkulturnog dijaloga i kulturne različitosti.

Ciljne grupe: studenti društvenih nauka, obrazovni i kulturni radnici iz OCD-a i obrazovnih i kulturnih ustanova, srednjoškolci, tražioci azila, kao i lokalni i nacionalni donosioci odluka zaduženi za ljudska prava, obrazovanje i kulturnu politiku. Takođe, građani Subotice, Šida i Vranja.

Period realizacije: januar 2016. – septembar 2016.

Geografsko područje: Subotica, Šid, Vranje.

Donator: CCFD – Terre Solidaire

nase komsije projekat