Sve vesti: Završeni

Finansijska i savetodavna podrška socijalnim preduzećima – F&ASible

Opšti cilj projekta je da se podrži razvoj i održivost postojećeg sektora socijalnih preduzeća. Socijalna preduzeća teško pronalaze neophodnu podršku, a mogući razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji je uveliko opterećen izostankom stvarnog razumevanja ovog fenomena i posvemašnjim manjkom suštinske podrške, naročito od strane institucionalnih aktera. U takvom konteksu, ovaj projekat je imao dva, jasno izdvojena, specifična cilja:

Specifični ciljevi:

  • Pomoći unapređenje resursa i kapaciteta koji mogu znatno unaprediti poslovne performanse konkretnih socijalnih preduzeća;
  • Podržati širenje postojećih i pokretanje novih poslovnih aktivnosti, jasno povezanih sa ključnim socijalnim ciljevima konkretnih socijalnih preduzeća;

Aktivnosti:

Aktivnost 1: analiza ključnih potreba za podrškom, zasnovana na polustrukturisanim telefonskim intevjuima sa 15 odabranih socijalnih preduzeća, i sukcesivno planiranje konkretnih aktivnosti podrške;

Aktivnost 2: organizovanje dve praktične obuke i serije pojedinačnih mentorskih sesija iz oblasti marketinškog pozicioniranja i menadžerskih finansija;

Aktivnost 3: dodela malih novčanih grantova namenjenih finansiranju nabavki materijala i opreme i organizovanju poslovnih aktivnosti, kao i monitoring aktivnosti u okviru realizacije grantova;

Aktivnost 4: definisanje i omogućavanje individualnih konsultantskih usluga posebno prilagođenih specifičnim potrebama svakog pojedničnog socijalnog preduzeća;

Ciljne grupe:

Predstavnici/e socijalnih preduzeća koja su već formirala određeno poslovno iskustvo i razvila privredne aktivnosti koje im omogućuju izvestan stepen samoodrživosti, a koja su istovremeno jasno potvrdila svoju socijalnu misiju i sposobnost kreiranja društvenih praksi koje doprinose održivom razvoju i dobrobiti za specifične ranjive društvene grupe (nezaposlene žene starije od 50 godina, mlade osobe sa intelektualnim teškoćama, žrtve porodičnog i partnerskog nasilja, osobe sa invaliditetom, žene u riziku od trgovine ljudima, beskućnike, siromašne starije osobe u ruralnim područjima, izbeglice, decu sa teškoćama u emocionalnom razvoju)

Period realizacije: 1. februar 2014. – 31. mart 2016.

Geografsko područje: Republika Srbija
Donator: UniCredit fondacija

uni_credit_foundation

Rodno zasnovana studija prisilnih migracija, socio-političke tranzicije i mentalnog zdravlja u Bosni I Hercegovini, Srbiji i Kosovu

Opšti cilj projekta je da se prouče kompleksne veze prisilnih migracija (izbeglištva), iskustva nasilja u interetničkim ratnim sukobima i mentalnog zdravlja žena koje su prisilno migrirale na području tri države.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Proučiti psihosocijalno zdravlje žena koje su prisilno migrirale, prateći i nedostatke i prednosti njihovog psihosocijalnog funkcionisanja;
  • Utvrditi kapacitete centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje, NVO-a i drugih aktera koji se bave pružanjem psihosocijalnih usluga;
  • Napraviti regionalnu uporednu analizu u pogledu psihosocijalnog zdravlja žena prisilnih migrantkinja i u odnosu na relevnatne institucionalne/organizacione resurse i kapacitete;
  • Sastaviti preporuke u vezi sa razvojem najboljih praksi u pružanju psihosocijane podrške prisilnim migrantima.

Aktivnosti:

  • Istraživački rad, koji uključuje: A. Psihometrijski upitnik na uzorku od 250 osoba (125 muškaraca i 125 žena) sa iskustvom prislinog migriranja; B. Etnografski terenski rad koji uključuje participativno posmatranje tokom tri nedelje sa izbeglom osobom/IDP zajednicom; C. Intervjui životnih istorija sa odabranom grupom žena prisilnih migrantkinja (uključujući i psihometrijski upitnik); D. Fokus grupe – diskusije sa pružaocima usluga (NVO, migracijski, zdravstveni i socijalni radnici) na geografskim područjima gde se nalazi najveći broj korisnika;
  • Analiza empirijskih (istraženih) podataka na nacionalnom i regionalnom (komparativnom nivou), uključujući radionice i diskusije, primenu odgovarajućih analitičkih alata, trans-nacionalne konsultacije, i pisanje izveštaja istraživanja;
  • Objavljivanje knjige, koja obuhvata izveštaje nacionalnih istraživanja i komparativnih studija, kao i izveštaj o praksi pružanja psihosocijalne pomoći, sa fokusom na dobrim praksama;
  • Javno predstavljanje rezultata: konferencija, distribucija publikacija, promocija u medijima itd.

Ciljne grupe: Migrantkinje (prisilne migracije), pružaoci usluga psihosocijalne podrške, donosioci odluka u oblasti mentalnog zdravlja i prisilnih migracija

Period realizacije: Septembar 2014 – avgust 2016

Geografsko područje: Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo

Partneri: Fondacija za osnaživanje žena (Bosna i Hercegovina) [vodeći partner]; Balkan Policy Institute (IPOL) (Kosovo)

484_logo_500px56aa1e404e8f5_FwebihregioWeb ipol_logo_eng

Donator:

logotipi

Unapređenje migracionih politika u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana

Projekat se bavi doprinosom razvoju sistema prihvata različitih kategorija migranata i otvorenog i tolerantnog društva.

Ciljevi projekta:
(1)    senzibilizacija lokalnog stanovništva prema tražiocima azila;
(2)    ojačati kapacitete organizacija civilnog društva (OCD) i donosioca odluka  na lokalnom nivou za podrčku tražiocima azila;
(3)    unapređenje znanja ključnih aktera o postupanju sa tražiocima azila i migrantima;

Aktivnosti:
1. Mapiranje OCD i aktera na lokalu za rad na senzibilizaciji lokalne zajednice za razumevanje situacije u kojoj se nalaze tražioci azila i migranti;
2. Priprema kampanje za senzibilizaciju lokalne zajednice za razumevanje situacije u kojoj se nalaze tražioci azila i migranti;
3. Izrada praktičnog vodiča o standardima postupanja prema migrantima i informacijama o ključnim akterima;

Ciljne grupe: OCD u 5 regiona u Srbiji (južna Srbija, istočna Srbija, Vojvodina, Beograd i centralna Srbija, Sandžak), tražioci azila, lokalni donosioci odluka, stručno osoblje zaposleno u Centrima za azil i drugim ustanovama od značaja za funkcionisanje sistema azila, građani.

Period realizacije: septembar 2014 –decembar 2015

Geografsko područje:  Srbija: Južna Srbija (Vranje i Niš), istočna Srbija (Dimitrovgrad i Pirot) Vojvodina (Subotica, Šid), Beograd i centralna Srbija (Lajkovac, Valjevo, Bogovađa, Banja Koviljača, Loznica), Sandžak (Tutin, Sjenica).

Donator: Fondacija za otvoreno društvo Srbija

Naše nove komšije – jačanje kapaciteta za razumevanje kulturne različitosti

Projekat se bavi doprinosom razvoju otvorenog i tolerantnog društva u kojem je svako dobrodošao, i u kojem se različitost smatra bogatstvom.

Cilјevi projekta:
(1) Ojačati kapacitet mladih za podršku tražiocima azila i promociju prava tražilaca azila;
(2) Socijalna podrška tražiocima azila i omogućavanje poštovanja njihovih prava;
(3) Povećanje znanja obrazovnih i kulturnih radnika i srednjoškolaca za promociju kulturne različitosti u regionu;
(4) Podsticanje saosećajnosti građana i ključnih aktera u lokalnim samoupravama prema tražiocima azila i razumevanja značaja poštovanja i promovisanja prava tražilaca azila

Aktivnosti:
– Podrška tražiocima azila
1. Treninzi za studente društvenih nauka o načinima pružanja podrške tražiocima azila i promociji prava tražilaca azila.
2. Obrazovna podrška studentima društvenih nauka: neposredni rad sa tražiocima azila i rad studentskog čitalačkog kluba u oblasti migrantskih studija.
3. Umetnički rezidencijalni program u Centru za smeštaj tražilaca azila u Bogovađi.

– Promocija regionalne kulturne različitosti
1. Seminari za obrazovne i kulturne radnike iz OCD-a i obrazovnih i kulturnih ustanova.
2. Obrazovna podrška srednjoškolcima  uključenim u rad čitalačkih klubova

– Promocija prava tražilaca azila i interkulturnog dijaloga
1. Organizovanje kampanja za promociju prava azilanata, interkulturnog dijaloga i kulturne različitosti.

Ciljne grupe: studenti društvenih nauka, obrazovni i kulturni radnici iz OCD-a i obrazovnih i kulturnih ustanova, srednjoškolci, tražioci azila, kao i lokalni i nacionalni donosioci odluka zaduženi za ljudska prava, obrazovanje i kulturnu politiku. Takođe, građani Mladenovca, Lajkovca, Loznice, Užica, Novog Pazara i Vranja.

Period realizacije: Januar 2014. – septembar 2014.

Geografsko područje: Mladenovac, Lajkovac, Loznica, Užice, Novi Pazar i Vranje.

Donator: CCFD – Terre Solidaire

 

Indeks razvijenosti migracionih integracionih politika u regionu Zapadnog Balkana

Projekat se bavi istraživanjem razvijenosti migracionih integracionih politika u regionu Zapadnog Balkana prema metodologiji koju je razvila Grupa za migracione politike (Migration Policy Group). Ova metodologija se koristi u 33 zemlje – u zemljama Evropske Unije, u Norveškoj, Švajcarskoj, Kanadi i SAD. Prvi puta će se primeniti u zemljama Zapadnog Balkana. Indeks razvijenosti migracionih integracionih politika (na engleskom skraćeno MIPEX) utvrđuje se na osnovu procene sedam oblasti: mobilnost na tržištu rada, pristup državljanstvu, stalno nastanjenje, obrazovanje, antidiskriminaciona politika, pristup političkim pravima, spajanje porodice.  Na ovaj način moguće je pratiti razvoj migracionih integracionih politika u regionu i uticati na donosioce odluke da ih unaprede.

Cilјevi projekta:
(1) Mapirati postojeće migracione integracione politike u regionu Zapadnog Balkana
(2) Osnažiti predstavnike država Zapadnog Balkana da razvijaju, prate i unapređuju migracione integracione politike u skladu sa potrebama i pravima migranata
(3) Informisati javnost o značaju adekvatno razvijenih migracionih integracionih politika

Aktivnosti:
1. Dvodnevni trening za partnere za korišćenje MIPEX metodologije
2. Istraživanje migracionih integracionih politika
3. Pisanje izveštaja o migracionim integracionim politikama u navedenim zemljama
4. Regionalna konferencija o migracionim integracionim politikama

Cilјne grupe:
Donosioci odluka i kreatori politika, predstavnici civilnog društva, mediji, javnost, migranti

Period realizacije: 01. mart 2013 – 01. januar 2014.

Geografsko područje: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Srbija

Partneri: Vaša prava (BiH), Centar za mir Vukovar (Hrvatska), CRPRC Studiorum i Centar za istraživanja u javnim politikama – CRPM (Makedonija), Grupa za migracione politike (Migration Policy Group, Brisel)

Donator: Balkanski Fond za demokratiju

Transnacionalne mreže, transnacionalno preduzetništvo i uloga države

Projekat se bavi istraživanjem formalnih, poluformalnih i neformalnih transnacionalnih mreža koje su razvili transnacionalni preduzetnici i na taj način povezali Zapadni Balkan sa evropskim i prekookeanskim zemlјama. Cilj istraživanja je da se skrene pažnja i podigne svest o sve zastupljenijem vidu preduzetništva – koga osnivaju migranti/povratnici sa željom da svoja znanja i iskustva stečena na radu i boravku u inostranstvu pretoče u perspektivne privredne aktivnosti, koje mogu višestruko unaprediti ekonomski razvitak kako lokalne zajednice u kojoj se odvija, tako i cele zemlje. Na osnovu istraživanja formulisaćemo preporuke za donosioce odluka u cilju stvaranja što povoljnije klime i podsticanja preduzetništva kod migranata/povratnika u Srbiji i Albaniji.

Cilјevi projekta:
(1) Istražiti načine transfera društvenog i finansijskog kapitala, uklјučujući stečena znanja, u okviru ovih mreža
(2) Istražiti kako ovaj fenomen doprinosi društveno-ekonomskom razvoju navedenih zemalјa
(3) Ispitati ulogu Vlade i njenih politika u pomenutim zemlјama u pogledu podrške ovoj formi preduzetništva

Aktivnosti:
1. Kvalitativno i kvantitativno istraživanje transnacionalnih preduzetnika
2. Publikacija o transnacionalnom preduzetništvu u Srbiji i Albaniji
3. Policy papir o transnacionalnom preduzetništvu u Srbiji
4. Policy papir o transnacionalnom preduzetništvu u Albaniji
5. Nacionalni okrugli sto (u Tirani)
6. Regionalna konferencija o transnacionalnom preduzetništvu (u Beogradu)

Cilјne grupe:
Transnacionalni preduzetnici, kreatori politika i donosioci odluka, akademska zajednica

Period realizacije: 01. jul 2012 – 30. jun 2013.

Geografsko područje: Albanija i Srbija

Partneri: Institut društvenih nauka, Beograd; Institut za promenu i liderstvo u Albaniji

Donator: Regionalni program podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji vodi Univerzitet u Friburgu, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

 

Podrška prvom migracionom think thank-u na području Zapadnog Balkana

Think tank fond Instituta za otvoreno društvo odlučio da je podrži Grupu 484 u razvijanju njenog Centra za migracije (CEMI). CEMI je istraživačka i zagovaračka jedinica Grupe 484. Istraživački i zagovarački rad Grupe 484 započet je 2001. godine u okviru Jedinice za društvene mere i politike. Sa vremenom su obim i raznolikost ovih aktivnosti rasli pa je to dovelo do potrebe za formiranjem Centra za migracije. Prve istraživačke teme bile su: stаtus prisilnih migranata i integracija prisilnih migranata u novu sredinu. Sledila su istraživanja ekonomskih migracija, i to u regionu Zapadnog Balkana, posebno migracija mladih i migracija visokokvalifikovanih stručnjaka. Na osnovu rezultata istraživanja, radi se na podsticanju razvoja javnih politika koje omogućavaju punu realizaciju prava i potencijala migranata.

Cilјevi projekta:
(1) Osnažiti organizaciju za zagovaračke aktivnosti u oblasti prisilnih migracija i za vodeću ulogu u regionu u zagovaranju za rešavanje produžene izbegličke krize (jedine u Evropi)
(2) Izgraditi kapacitete za analizu politika i zagovaranje u oblasti ekonomskih migracija
(3) Izgraditi infrastrukturu i strategiju Centra za migracije

Aktivnosti:
1. Analize javnih politika
2. Zagovaračke aktivnosti
3. Istraživanja
4. Treninzi
5. Planiranje
6. Obezbeđivanje literature

Cilјne grupe: Donosioci odluka i kreatori politika, predstavnici civilnog društva, mediji, javnost, migranti, akademska zajednica, članovi Grupe 484

Period realizacije: 01. jul 2010 – 30. jun 2013.

Geografsko područje: Srbija, Zapadni Balkan

Partneri: organizacije civilnog društva, akademska zajednica

Donator: Think tank fond Instituta za otvoreno društvo, Budimpešta

Mediji između slobode i zavisnosti: uloga štampanih medija u procesu povratka izbeglica

Projekat se bavi istraživanjem novinskih tekstova koji se svojim sadržajem dotiču tema izbeglištva i raseljeništva i procesa povratka izbeglica i raseljenih lica u regionu Zapadnog Balkana. Kvantitativne i kvalitativne analize tekstova nastalih u periodu od 1995. do 2012. godine, i objavljenih u najčitanijim i najuticajnijim dnevnim novinama u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, nastoje otkriti na koji su se način mediji u ove dve zemlje bavili temama povratka izbeglica i raseljenih – u kojoj su meri štampani mediji olakšavali proces povratka, nepristrasnim i nezavisnim izveštavanjem, a koliko su svojim pisanjem direktno odražavali zvanične političke stavove i ciljeve političkih elita.

Ciljevi projekta:
(1) istražiti u kom obimu i na koji način su štampani mediji u Srbiji i BiH izveštavali o izbeglicama i raseljenim licima;
(2) utvrditi u kojoj su meri štampani mediji služili kao izvor objektivnih informacija koje su izbeglicama i raseljenim licima pomagale da donesu odluke o povratku (ili ostanku u mestima izbeglištva/raselejništva);
(3) utvrditi u kojoj su meri štampani mediji služili ostvarivanju ciljeva političkih elita u vezi sa povratkom izbeglica i/ili raseljenih lica.

Aktivnosti:
1. Kreiranje radne verzije metodoloških smernica za sprovođenje istraživanja
2. Probno istraživanje medijske dokumentacije, analiza sadržaja pronađenih novinskih tekstova i formulisanje preliminarnih zaključaka
3. Konsultacije o otvorenim metodološkim pitanjima (konsultacije sa eksternim konsultantom)
4. Uobličavanje konačne verzije metodoloških smernica
5. Istraživanje medijske dokumentacije (primarno istraživanje)
6. Kvantitativne i kvalitativne analize (pronađenih) relevantnih novinskih tekstova
7. Predstavljanje preliminarnih rezultata dva nacionalna istraživanja na regionalnoj konferenciji u Sarajevu
8. Uobličavanje konačnih nacionalnih izveštaja o rezultatima istraživanja
9. Razvoj metodološkog okvira za komparativnu analizu rezultata dva nacionalna istraživanja i kreiranje komparativne analize
10. Publikovanje i javno predstavljanje rezultata dva nacionalna istraživanja i komparativne analize

Ciljne grupe: Istraživači, novinari i donosioci odluka: akademske institucije, organizacije civilnog društva, mediji, državni organi i institucije, lokalne institucije i samouprave

Period realizacije: 1. jul 2012. – 30. jun 2013.

Geografsko područje: Bosna i Hercegovina i Srbija

Partneri: Fakultet političkih nauka (Sarajevo), Mediacentar (Sarajevo), Ebart medijski arhiv (Beograd)

Donator: Regionalni program podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji vodi Univerzitet u Friburgu, u okviru mandata Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) Saveznog ministarstva inostranih poslova

Podrška civilnog društva ostvarivanju prava prisilnih migranta i manjina (nastavak)

Projekat se bavi doprinosom razvoju kohezije i tolerancije u društvu kako bi svi članovi društva imali jednaka prava i šanse za ostvarivanje svojih potencijala.

Cilјevi projekta:
(1) Osnažiti mlade za pružanje pomoći i podrške prisilnim migrantima (uključujući tražioce azila) i promociju njihovih prava.
(2) Podstaći uspešniju integraciju prisilnih migranata (dece i mladih) u obrazovni sistem i vršnjačke skupine.
(3) Osnažiti mlade, kao i lokalne ključne aktere i donosioce odluka za promociju interkulturnog dijaloga i zaštitu prava manjina i migranata.
(4) Podstaći razumevanje i saosećanje građana sa problemima sa kojima se migranti suočavaju, kao i poštovanje njihovih prava i prava manjina.

Aktivnosti:
1. Seminari za studente Fakulteta političkih nauka, Pravnog fakulteta, Medicinskog fakulteta o direktnom radu sa prisilnim migrantima.
2. Uz mentorsku podršku tima Grupe 484, studentske grupe će pružati psiho-socijalnu, medicinsku i pravnu podršku i pomoć prisilnim migrantima.
3. Nacionalna kampanja za promociju prava migranata, manjinskih kultura i interkulturnog dijaloga kroz organizovanje angažovanih umetničkih događaja i performansa.
4. Dva okrugla stola o unapređenju modela za zaštitu i promociju prava manjina i migranata, manjinskih kultura i interkulturnog dijaloga.

Cilјne grupe: Prisilni migranti (različite starosne grupacije) smešteni u kolektivnim centrima, centrima za prihvat tražioca azila i nehigijenskim naseljima; studenti i volonteri Grupe 484 zainteresovani za pružanje podrške prisilnim migrantima; profesori i radnici u kulturi, kao i mladi ljudi zainteresovani za promociju interkulturnog dijaloga i prava manjina; građani Srbije.

Period realizacije: Januar 2013. – septembar 2013.

Geografsko područje: Beograd, Banja Koviljača, Bogovođa, Užice, Novi Pazar i Vranje

Partneri: n/a

Donator: CCFD – Terre Solidaire

 

Balkan – kuća različitosti

Partner: Biro za ljudska prava, Tuzla, BiH

Ciljevi projekta:                                                                                                                                                                                                                                                      (1) Opšti
cilj projekta predstavlja doprinos razvoju društvenog jedinstva i
socijalne kohezije u regionu Bosne i Hercegovine i Srbije kroz promociju
etničkog i kulturnog diverziteta kao društvenog bogatstva.                                                                                                                                                                                                                                                               (2) Specifičan
cilj je povećano razumevanja koncepta multietničnosti i multikulturnih
identiteta Bosne i Hercegovine i Srbije kao potencijala za razvoj od
strane njenih građana, a posebno mladih u 6 gradova.

Aktivnosti:                                                                                                                                                                                                                                                                   1. Formiranje projektnog tima i kreiranje vizuelnog identiteta projekta
2. instruktivni seminar za lokalne mentore,
3. istraživanje i prikupljanje materijala za turističku turu i vodič za promociju interkulturalnosti i interetničnosti „Očima pisaca“, omladinski kamp,
4. konačno oblikovanje turističke ture i vodiča za promociju interkulturalnosti i interetničnosti „Očima pisaca“,
5. realizacija turističke ture za promociju interkulturalnosti i interetničnosti „Očima pisaca“,
6. festival stvaralaštva savremenih pisaca sa Zapadnog Balkana,
7. prećenje i evaluacija rezultata projekta.

Rezultati:                                                                                                                                                                                                                                                                  1. 90 mladih i 12 edukatora iz 6 gradova iz BiH I Srbije osnaženi I ujedinjeni u promociji interkulturalnosti I interetničnosti

2. Šest inovativnih turističkih tura baziranih na promociji bogatstva različitosti razvijeno u šest opština pogranične zone

3. Podignuta svest minimumu od 600 mladih ljudi i 6000 građana u 6 opština
u pograničnoj zoni o značaju i prednostima interkulturalizma i
interetničnosti kao i zajedničkoj saradnji u promociji istih

Vremenski period realizacije: 14 meseci (Decembar 2010 – Januar 2011)

Geografsko podrucje:
Srbija – Užice, Požega, Kosjerić
Bosna i Hercegovina – Tuzla, Brčko, Bijeljina

Donatori:
EU kroz program IPA prekogranična saradnja Srbija – Bosna i Hercegovina

Charels Stewart Mott Foundation