Sve vesti: Završeni

Finansijska i savetodavna podrška socijalnim preduzećima – F&ASible

Opšti cilj projekta je da se podrži razvoj i održivost postojećeg sektora socijalnih preduzeća. Socijalna preduzeća teško pronalaze neophodnu podršku, a mogući razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji je uveliko opterećen izostankom stvarnog razumevanja ovog fenomena i posvemašnjim manjkom suštinske podrške, naročito od strane institucionalnih aktera. U takvom konteksu, ovaj projekat je imao dva, jasno izdvojena, specifična cilja:

Specifični ciljevi:

  • Pomoći unapređenje resursa i kapaciteta koji mogu znatno unaprediti poslovne performanse konkretnih socijalnih preduzeća;
  • Podržati širenje postojećih i pokretanje novih poslovnih aktivnosti, jasno povezanih sa ključnim socijalnim ciljevima konkretnih socijalnih preduzeća;

Aktivnosti:

Aktivnost 1: analiza ključnih potreba za podrškom, zasnovana na polustrukturisanim telefonskim intevjuima sa 15 odabranih socijalnih preduzeća, i sukcesivno planiranje konkretnih aktivnosti podrške;

Aktivnost 2: organizovanje dve praktične obuke i serije pojedinačnih mentorskih sesija iz oblasti marketinškog pozicioniranja i menadžerskih finansija;

Aktivnost 3: dodela malih novčanih grantova namenjenih finansiranju nabavki materijala i opreme i organizovanju poslovnih aktivnosti, kao i monitoring aktivnosti u okviru realizacije grantova;

Aktivnost 4: definisanje i omogućavanje individualnih konsultantskih usluga posebno prilagođenih specifičnim potrebama svakog pojedničnog socijalnog preduzeća;

Ciljne grupe:

Predstavnici/e socijalnih preduzeća koja su već formirala određeno poslovno iskustvo i razvila privredne aktivnosti koje im omogućuju izvestan stepen samoodrživosti, a koja su istovremeno jasno potvrdila svoju socijalnu misiju i sposobnost kreiranja društvenih praksi koje doprinose održivom razvoju i dobrobiti za specifične ranjive društvene grupe (nezaposlene žene starije od 50 godina, mlade osobe sa intelektualnim teškoćama, žrtve porodičnog i partnerskog nasilja, osobe sa invaliditetom, žene u riziku od trgovine ljudima, beskućnike, siromašne starije osobe u ruralnim područjima, izbeglice, decu sa teškoćama u emocionalnom razvoju)

Period realizacije: 1. februar 2014. – 31. mart 2016.

Geografsko područje: Republika Srbija
Donator: UniCredit fondacija

uni_credit_foundation

Rodno zasnovana studija prisilnih migracija, socio-političke tranzicije i mentalnog zdravlja u Bosni I Hercegovini, Srbiji i Kosovu

Opšti cilj projekta je da se prouče kompleksne veze prisilnih migracija (izbeglištva), iskustva nasilja u interetničkim ratnim sukobima i mentalnog zdravlja žena koje su prisilno migrirale na području tri države.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Proučiti psihosocijalno zdravlje žena koje su prisilno migrirale, prateći i nedostatke i prednosti njihovog psihosocijalnog funkcionisanja;
  • Utvrditi kapacitete centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje, NVO-a i drugih aktera koji se bave pružanjem psihosocijalnih usluga;
  • Napraviti regionalnu uporednu analizu u pogledu psihosocijalnog zdravlja žena prisilnih migrantkinja i u odnosu na relevnatne institucionalne/organizacione resurse i kapacitete;
  • Sastaviti preporuke u vezi sa razvojem najboljih praksi u pružanju psihosocijane podrške prisilnim migrantima.

Aktivnosti:

  • Istraživački rad, koji uključuje: A. Psihometrijski upitnik na uzorku od 250 osoba (125 muškaraca i 125 žena) sa iskustvom prislinog migriranja; B. Etnografski terenski rad koji uključuje participativno posmatranje tokom tri nedelje sa izbeglom osobom/IDP zajednicom; C. Intervjui životnih istorija sa odabranom grupom žena prisilnih migrantkinja (uključujući i psihometrijski upitnik); D. Fokus grupe – diskusije sa pružaocima usluga (NVO, migracijski, zdravstveni i socijalni radnici) na geografskim područjima gde se nalazi najveći broj korisnika;
  • Analiza empirijskih (istraženih) podataka na nacionalnom i regionalnom (komparativnom nivou), uključujući radionice i diskusije, primenu odgovarajućih analitičkih alata, trans-nacionalne konsultacije, i pisanje izveštaja istraživanja;
  • Objavljivanje knjige, koja obuhvata izveštaje nacionalnih istraživanja i komparativnih studija, kao i izveštaj o praksi pružanja psihosocijalne pomoći, sa fokusom na dobrim praksama;
  • Javno predstavljanje rezultata: konferencija, distribucija publikacija, promocija u medijima itd.

Ciljne grupe: Migrantkinje (prisilne migracije), pružaoci usluga psihosocijalne podrške, donosioci odluka u oblasti mentalnog zdravlja i prisilnih migracija

Period realizacije: Septembar 2014 – avgust 2016

Geografsko područje: Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo

Partneri: Fondacija za osnaživanje žena (Bosna i Hercegovina) [vodeći partner]; Balkan Policy Institute (IPOL) (Kosovo)

484_logo_500px56aa1e404e8f5_FwebihregioWeb ipol_logo_eng

Donator:

logotipi

Podrška civilnog društva ostvarivanju prava prisilnih migranta i manjina (nastavak)

Projekat se bavi doprinosom razvoju kohezije i tolerancije u društvu kako bi svi članovi društva imali jednaka prava i šanse za ostvarivanje svojih potencijala.

Cilјevi projekta:
(1) Osnažiti mlade za pružanje pomoći i podrške prisilnim migrantima (uključujući tražioce azila) i promociju njihovih prava.
(2) Podstaći uspešniju integraciju prisilnih migranata (dece i mladih) u obrazovni sistem i vršnjačke skupine.
(3) Osnažiti mlade, kao i lokalne ključne aktere i donosioce odluka za promociju interkulturnog dijaloga i zaštitu prava manjina i migranata.
(4) Podstaći razumevanje i saosećanje građana sa problemima sa kojima se migranti suočavaju, kao i poštovanje njihovih prava i prava manjina.

Aktivnosti:
1. Seminari za studente Fakulteta političkih nauka, Pravnog fakulteta, Medicinskog fakulteta o direktnom radu sa prisilnim migrantima.
2. Uz mentorsku podršku tima Grupe 484, studentske grupe će pružati psiho-socijalnu, medicinsku i pravnu podršku i pomoć prisilnim migrantima.
3. Nacionalna kampanja za promociju prava migranata, manjinskih kultura i interkulturnog dijaloga kroz organizovanje angažovanih umetničkih događaja i performansa.
4. Dva okrugla stola o unapređenju modela za zaštitu i promociju prava manjina i migranata, manjinskih kultura i interkulturnog dijaloga.

Cilјne grupe: Prisilni migranti (različite starosne grupacije) smešteni u kolektivnim centrima, centrima za prihvat tražioca azila i nehigijenskim naseljima; studenti i volonteri Grupe 484 zainteresovani za pružanje podrške prisilnim migrantima; profesori i radnici u kulturi, kao i mladi ljudi zainteresovani za promociju interkulturnog dijaloga i prava manjina; građani Srbije.

Period realizacije: Januar 2013. – septembar 2013.

Geografsko područje: Beograd, Banja Koviljača, Bogovođa, Užice, Novi Pazar i Vranje

Partneri: n/a

Donator: CCFD – Terre Solidaire

 

Unapređenje migracionih politika u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana

Projekat se bavi doprinosom razvoju sistema prihvata različitih kategorija migranata i otvorenog i tolerantnog društva.

Ciljevi projekta:
(1)    senzibilizacija lokalnog stanovništva prema tražiocima azila;
(2)    ojačati kapacitete organizacija civilnog društva (OCD) i donosioca odluka  na lokalnom nivou za podrčku tražiocima azila;
(3)    unapređenje znanja ključnih aktera o postupanju sa tražiocima azila i migrantima;

Aktivnosti:
1. Mapiranje OCD i aktera na lokalu za rad na senzibilizaciji lokalne zajednice za razumevanje situacije u kojoj se nalaze tražioci azila i migranti;
2. Priprema kampanje za senzibilizaciju lokalne zajednice za razumevanje situacije u kojoj se nalaze tražioci azila i migranti;
3. Izrada praktičnog vodiča o standardima postupanja prema migrantima i informacijama o ključnim akterima;

Ciljne grupe: OCD u 5 regiona u Srbiji (južna Srbija, istočna Srbija, Vojvodina, Beograd i centralna Srbija, Sandžak), tražioci azila, lokalni donosioci odluka, stručno osoblje zaposleno u Centrima za azil i drugim ustanovama od značaja za funkcionisanje sistema azila, građani.

Period realizacije: septembar 2014 –decembar 2015

Geografsko područje:  Srbija: Južna Srbija (Vranje i Niš), istočna Srbija (Dimitrovgrad i Pirot) Vojvodina (Subotica, Šid), Beograd i centralna Srbija (Lajkovac, Valjevo, Bogovađa, Banja Koviljača, Loznica), Sandžak (Tutin, Sjenica).

Donator: Fondacija za otvoreno društvo Srbija

Naše nove komšije – jačanje kapaciteta za razumevanje kulturne različitosti

Projekat se bavi doprinosom razvoju otvorenog i tolerantnog društva u kojem je svako dobrodošao, i u kojem se različitost smatra bogatstvom.

Cilјevi projekta:
(1) Ojačati kapacitet mladih za podršku tražiocima azila i promociju prava tražilaca azila;
(2) Socijalna podrška tražiocima azila i omogućavanje poštovanja njihovih prava;
(3) Povećanje znanja obrazovnih i kulturnih radnika i srednjoškolaca za promociju kulturne različitosti u regionu;
(4) Podsticanje saosećajnosti građana i ključnih aktera u lokalnim samoupravama prema tražiocima azila i razumevanja značaja poštovanja i promovisanja prava tražilaca azila

Aktivnosti:
– Podrška tražiocima azila
1. Treninzi za studente društvenih nauka o načinima pružanja podrške tražiocima azila i promociji prava tražilaca azila.
2. Obrazovna podrška studentima društvenih nauka: neposredni rad sa tražiocima azila i rad studentskog čitalačkog kluba u oblasti migrantskih studija.
3. Umetnički rezidencijalni program u Centru za smeštaj tražilaca azila u Bogovađi.

– Promocija regionalne kulturne različitosti
1. Seminari za obrazovne i kulturne radnike iz OCD-a i obrazovnih i kulturnih ustanova.
2. Obrazovna podrška srednjoškolcima  uključenim u rad čitalačkih klubova

– Promocija prava tražilaca azila i interkulturnog dijaloga
1. Organizovanje kampanja za promociju prava azilanata, interkulturnog dijaloga i kulturne različitosti.

Ciljne grupe: studenti društvenih nauka, obrazovni i kulturni radnici iz OCD-a i obrazovnih i kulturnih ustanova, srednjoškolci, tražioci azila, kao i lokalni i nacionalni donosioci odluka zaduženi za ljudska prava, obrazovanje i kulturnu politiku. Takođe, građani Mladenovca, Lajkovca, Loznice, Užica, Novog Pazara i Vranja.

Period realizacije: Januar 2014. – septembar 2014.

Geografsko područje: Mladenovac, Lajkovac, Loznica, Užice, Novi Pazar i Vranje.

Donator: CCFD – Terre Solidaire

 

Indeks razvijenosti migracionih integracionih politika u regionu Zapadnog Balkana

Projekat se bavi istraživanjem razvijenosti migracionih integracionih politika u regionu Zapadnog Balkana prema metodologiji koju je razvila Grupa za migracione politike (Migration Policy Group). Ova metodologija se koristi u 33 zemlje – u zemljama Evropske Unije, u Norveškoj, Švajcarskoj, Kanadi i SAD. Prvi puta će se primeniti u zemljama Zapadnog Balkana. Indeks razvijenosti migracionih integracionih politika (na engleskom skraćeno MIPEX) utvrđuje se na osnovu procene sedam oblasti: mobilnost na tržištu rada, pristup državljanstvu, stalno nastanjenje, obrazovanje, antidiskriminaciona politika, pristup političkim pravima, spajanje porodice.  Na ovaj način moguće je pratiti razvoj migracionih integracionih politika u regionu i uticati na donosioce odluke da ih unaprede.

Cilјevi projekta:
(1) Mapirati postojeće migracione integracione politike u regionu Zapadnog Balkana
(2) Osnažiti predstavnike država Zapadnog Balkana da razvijaju, prate i unapređuju migracione integracione politike u skladu sa potrebama i pravima migranata
(3) Informisati javnost o značaju adekvatno razvijenih migracionih integracionih politika

Aktivnosti:
1. Dvodnevni trening za partnere za korišćenje MIPEX metodologije
2. Istraživanje migracionih integracionih politika
3. Pisanje izveštaja o migracionim integracionim politikama u navedenim zemljama
4. Regionalna konferencija o migracionim integracionim politikama

Cilјne grupe:
Donosioci odluka i kreatori politika, predstavnici civilnog društva, mediji, javnost, migranti

Period realizacije: 01. mart 2013 – 01. januar 2014.

Geografsko područje: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Srbija

Partneri: Vaša prava (BiH), Centar za mir Vukovar (Hrvatska), CRPRC Studiorum i Centar za istraživanja u javnim politikama – CRPM (Makedonija), Grupa za migracione politike (Migration Policy Group, Brisel)

Donator: Balkanski Fond za demokratiju

Transnacionalne mreže, transnacionalno preduzetništvo i uloga države

Projekat se bavi istraživanjem formalnih, poluformalnih i neformalnih transnacionalnih mreža koje su razvili transnacionalni preduzetnici i na taj način povezali Zapadni Balkan sa evropskim i prekookeanskim zemlјama. Cilj istraživanja je da se skrene pažnja i podigne svest o sve zastupljenijem vidu preduzetništva – koga osnivaju migranti/povratnici sa željom da svoja znanja i iskustva stečena na radu i boravku u inostranstvu pretoče u perspektivne privredne aktivnosti, koje mogu višestruko unaprediti ekonomski razvitak kako lokalne zajednice u kojoj se odvija, tako i cele zemlje. Na osnovu istraživanja formulisaćemo preporuke za donosioce odluka u cilju stvaranja što povoljnije klime i podsticanja preduzetništva kod migranata/povratnika u Srbiji i Albaniji.

Cilјevi projekta:
(1) Istražiti načine transfera društvenog i finansijskog kapitala, uklјučujući stečena znanja, u okviru ovih mreža
(2) Istražiti kako ovaj fenomen doprinosi društveno-ekonomskom razvoju navedenih zemalјa
(3) Ispitati ulogu Vlade i njenih politika u pomenutim zemlјama u pogledu podrške ovoj formi preduzetništva

Aktivnosti:
1. Kvalitativno i kvantitativno istraživanje transnacionalnih preduzetnika
2. Publikacija o transnacionalnom preduzetništvu u Srbiji i Albaniji
3. Policy papir o transnacionalnom preduzetništvu u Srbiji
4. Policy papir o transnacionalnom preduzetništvu u Albaniji
5. Nacionalni okrugli sto (u Tirani)
6. Regionalna konferencija o transnacionalnom preduzetništvu (u Beogradu)

Cilјne grupe:
Transnacionalni preduzetnici, kreatori politika i donosioci odluka, akademska zajednica

Period realizacije: 01. jul 2012 – 30. jun 2013.

Geografsko područje: Albanija i Srbija

Partneri: Institut društvenih nauka, Beograd; Institut za promenu i liderstvo u Albaniji

Donator: Regionalni program podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji vodi Univerzitet u Friburgu, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

 

Podrška prvom migracionom think thank-u na području Zapadnog Balkana

Think tank fond Instituta za otvoreno društvo odlučio da je podrži Grupu 484 u razvijanju njenog Centra za migracije (CEMI). CEMI je istraživačka i zagovaračka jedinica Grupe 484. Istraživački i zagovarački rad Grupe 484 započet je 2001. godine u okviru Jedinice za društvene mere i politike. Sa vremenom su obim i raznolikost ovih aktivnosti rasli pa je to dovelo do potrebe za formiranjem Centra za migracije. Prve istraživačke teme bile su: stаtus prisilnih migranata i integracija prisilnih migranata u novu sredinu. Sledila su istraživanja ekonomskih migracija, i to u regionu Zapadnog Balkana, posebno migracija mladih i migracija visokokvalifikovanih stručnjaka. Na osnovu rezultata istraživanja, radi se na podsticanju razvoja javnih politika koje omogućavaju punu realizaciju prava i potencijala migranata.

Cilјevi projekta:
(1) Osnažiti organizaciju za zagovaračke aktivnosti u oblasti prisilnih migracija i za vodeću ulogu u regionu u zagovaranju za rešavanje produžene izbegličke krize (jedine u Evropi)
(2) Izgraditi kapacitete za analizu politika i zagovaranje u oblasti ekonomskih migracija
(3) Izgraditi infrastrukturu i strategiju Centra za migracije

Aktivnosti:
1. Analize javnih politika
2. Zagovaračke aktivnosti
3. Istraživanja
4. Treninzi
5. Planiranje
6. Obezbeđivanje literature

Cilјne grupe: Donosioci odluka i kreatori politika, predstavnici civilnog društva, mediji, javnost, migranti, akademska zajednica, članovi Grupe 484

Period realizacije: 01. jul 2010 – 30. jun 2013.

Geografsko područje: Srbija, Zapadni Balkan

Partneri: organizacije civilnog društva, akademska zajednica

Donator: Think tank fond Instituta za otvoreno društvo, Budimpešta

Mediji između slobode i zavisnosti: uloga štampanih medija u procesu povratka izbeglica

Projekat se bavi istraživanjem novinskih tekstova koji se svojim sadržajem dotiču tema izbeglištva i raseljeništva i procesa povratka izbeglica i raseljenih lica u regionu Zapadnog Balkana. Kvantitativne i kvalitativne analize tekstova nastalih u periodu od 1995. do 2012. godine, i objavljenih u najčitanijim i najuticajnijim dnevnim novinama u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, nastoje otkriti na koji su se način mediji u ove dve zemlje bavili temama povratka izbeglica i raseljenih – u kojoj su meri štampani mediji olakšavali proces povratka, nepristrasnim i nezavisnim izveštavanjem, a koliko su svojim pisanjem direktno odražavali zvanične političke stavove i ciljeve političkih elita.

Ciljevi projekta:
(1) istražiti u kom obimu i na koji način su štampani mediji u Srbiji i BiH izveštavali o izbeglicama i raseljenim licima;
(2) utvrditi u kojoj su meri štampani mediji služili kao izvor objektivnih informacija koje su izbeglicama i raseljenim licima pomagale da donesu odluke o povratku (ili ostanku u mestima izbeglištva/raselejništva);
(3) utvrditi u kojoj su meri štampani mediji služili ostvarivanju ciljeva političkih elita u vezi sa povratkom izbeglica i/ili raseljenih lica.

Aktivnosti:
1. Kreiranje radne verzije metodoloških smernica za sprovođenje istraživanja
2. Probno istraživanje medijske dokumentacije, analiza sadržaja pronađenih novinskih tekstova i formulisanje preliminarnih zaključaka
3. Konsultacije o otvorenim metodološkim pitanjima (konsultacije sa eksternim konsultantom)
4. Uobličavanje konačne verzije metodoloških smernica
5. Istraživanje medijske dokumentacije (primarno istraživanje)
6. Kvantitativne i kvalitativne analize (pronađenih) relevantnih novinskih tekstova
7. Predstavljanje preliminarnih rezultata dva nacionalna istraživanja na regionalnoj konferenciji u Sarajevu
8. Uobličavanje konačnih nacionalnih izveštaja o rezultatima istraživanja
9. Razvoj metodološkog okvira za komparativnu analizu rezultata dva nacionalna istraživanja i kreiranje komparativne analize
10. Publikovanje i javno predstavljanje rezultata dva nacionalna istraživanja i komparativne analize

Ciljne grupe: Istraživači, novinari i donosioci odluka: akademske institucije, organizacije civilnog društva, mediji, državni organi i institucije, lokalne institucije i samouprave

Period realizacije: 1. jul 2012. – 30. jun 2013.

Geografsko područje: Bosna i Hercegovina i Srbija

Partneri: Fakultet političkih nauka (Sarajevo), Mediacentar (Sarajevo), Ebart medijski arhiv (Beograd)

Donator: Regionalni program podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji vodi Univerzitet u Friburgu, u okviru mandata Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) Saveznog ministarstva inostranih poslova

Razvijanje politika „priliva mozgova“ na Zapadnom Balkanu

Projekat se bavio podsticanjem regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu na razvijanju politika „priliva mozgova“, budući da je u prethodnim istraživanjima identifikovan fenomen „odliva mozgova“ na Zapadnom Balkanu. „Odliv mozgova“ predstavlja nepovratan odlazak visokokvalifikovanih stručnjaka iz zemlje. Kovanica je nastala 1960tih u izveštaju Britanskog kraljevskog društva, da označi pojavu odlaska britanskih stručnjaka i inžinjera u Ameriku. Masovne migracije visokokvalifikovanog stanovništva u zemljama Zapadnog Balkana započele su 1990tih godina, uslovljene teškim političkim i socio-ekomskim prilikama, koje su usledile po padu Berlinskog zida i urušavanja socijalističkog poretka u Istočnoj Evropi. U periodu razvijanja ekonomije zasnovane na znanju i nastojanja regiona da postane deo Evropske Unije, kada je više nego ikad potrebna konkurentna radna snaga koja može da se nosi sa pritiscima evropskog tržišta, ovaj fenomen bi trebao da bude u fokusu društvenog interesovanja.

Ciljevi projekta:
(1) Identifikovati evropske i nacionalne politike i prakse u vezi sa odlivom/prilivom mozgova i njihov uticaj u regionu Zapadnog Balkana 
(2) Upoznati ključne aktere u regionu Zapadnog Balkana sa uticajem evropskih i nacionalnih politika i praksi u vezi sa odlivom/prilivom mozgova
(3) Podstaći razvoj politika i mera u regionu Zapadnog Balkana koje bi odliv mozgova transformisale u priliv mozgova, na nacionalnom i regionalnom nivou.

Aktivnosti:
1. Analiza dokumenata
2. Istraživanje postojećih politika i prakse i njihovih efekata u odabranim zemljama
3. Pisanje pet nacionalnih izveštaja
4. Pet nacionalnih okruglih stolova
5. Regionalna konferencija  o odlivu/prilivu mozgova na Zapadnom Balkanu
6. Kompendijum o odlivu/prilivu mozgova na Zapadnom Balkanu

Ciljna grupa: Donosioci odluka i kreatori politika, predstavnici civilnog društva, mediji, javnost, migranti, akademska zajednica

Rezultati:
1. Napisano 5 nacionalnih izveštaja o odlivu/prilivu mozgova u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Makedonija, Crna Gora, Srbija)
2. 100 nacionalnih aktera (20 x 5 zemalja) u oblasti odliva/priliva mozgova iz 5 zemalja učestvovalo u diskusiji o odlivu/prilivu mozgova na nacionalnom i regionalnom nivou
3. Objavljena publikacija  „Mobilnost i emigracija stručnjaka: lični i društveni dobici i gubici“
 
Period realizacije: 15. decembar 2009 – 30. novembar 2010.
Geografsko područje: Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Makedonija

Partneri: Evropski pokret u Albaniji, Asocijacija alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (Bosna i Hercegovina), Centar za demokratiju i ljudska prava (Crna Gora), Centar za istraživanje i kreiranje politika (Makedonija), Institut za pedagoška istraživanja, Beogradski fond za političku izuzetnost (Srbija)

Donator: Balkanski fond za demokratiju (BTD) i Evropski fond za Balkan.