Sve vesti: Završeni

Finansijska i savetodavna podrška socijalnim preduzećima – F&ASible

Opšti cilj projekta je da se podrži razvoj i održivost postojećeg sektora socijalnih preduzeća. Socijalna preduzeća teško pronalaze neophodnu podršku, a mogući razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji je uveliko opterećen izostankom stvarnog razumevanja ovog fenomena i posvemašnjim manjkom suštinske podrške, naročito od strane institucionalnih aktera. U takvom konteksu, ovaj projekat je imao dva, jasno izdvojena, specifična cilja:

Specifični ciljevi:

 • Pomoći unapređenje resursa i kapaciteta koji mogu znatno unaprediti poslovne performanse konkretnih socijalnih preduzeća;
 • Podržati širenje postojećih i pokretanje novih poslovnih aktivnosti, jasno povezanih sa ključnim socijalnim ciljevima konkretnih socijalnih preduzeća;

Aktivnosti:

Aktivnost 1: analiza ključnih potreba za podrškom, zasnovana na polustrukturisanim telefonskim intevjuima sa 15 odabranih socijalnih preduzeća, i sukcesivno planiranje konkretnih aktivnosti podrške;

Aktivnost 2: organizovanje dve praktične obuke i serije pojedinačnih mentorskih sesija iz oblasti marketinškog pozicioniranja i menadžerskih finansija;

Aktivnost 3: dodela malih novčanih grantova namenjenih finansiranju nabavki materijala i opreme i organizovanju poslovnih aktivnosti, kao i monitoring aktivnosti u okviru realizacije grantova;

Aktivnost 4: definisanje i omogućavanje individualnih konsultantskih usluga posebno prilagođenih specifičnim potrebama svakog pojedničnog socijalnog preduzeća;

Ciljne grupe:

Predstavnici/e socijalnih preduzeća koja su već formirala određeno poslovno iskustvo i razvila privredne aktivnosti koje im omogućuju izvestan stepen samoodrživosti, a koja su istovremeno jasno potvrdila svoju socijalnu misiju i sposobnost kreiranja društvenih praksi koje doprinose održivom razvoju i dobrobiti za specifične ranjive društvene grupe (nezaposlene žene starije od 50 godina, mlade osobe sa intelektualnim teškoćama, žrtve porodičnog i partnerskog nasilja, osobe sa invaliditetom, žene u riziku od trgovine ljudima, beskućnike, siromašne starije osobe u ruralnim područjima, izbeglice, decu sa teškoćama u emocionalnom razvoju)

Period realizacije: 1. februar 2014. – 31. mart 2016.

Geografsko područje: Republika Srbija
Donator: UniCredit fondacija

uni_credit_foundation

Rodno zasnovana studija prisilnih migracija, socio-političke tranzicije i mentalnog zdravlja u Bosni I Hercegovini, Srbiji i Kosovu

Opšti cilj projekta je da se prouče kompleksne veze prisilnih migracija (izbeglištva), iskustva nasilja u interetničkim ratnim sukobima i mentalnog zdravlja žena koje su prisilno migrirale na području tri države.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Proučiti psihosocijalno zdravlje žena koje su prisilno migrirale, prateći i nedostatke i prednosti njihovog psihosocijalnog funkcionisanja;
 • Utvrditi kapacitete centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje, NVO-a i drugih aktera koji se bave pružanjem psihosocijalnih usluga;
 • Napraviti regionalnu uporednu analizu u pogledu psihosocijalnog zdravlja žena prisilnih migrantkinja i u odnosu na relevnatne institucionalne/organizacione resurse i kapacitete;
 • Sastaviti preporuke u vezi sa razvojem najboljih praksi u pružanju psihosocijane podrške prisilnim migrantima.

Aktivnosti:

 • Istraživački rad, koji uključuje: A. Psihometrijski upitnik na uzorku od 250 osoba (125 muškaraca i 125 žena) sa iskustvom prislinog migriranja; B. Etnografski terenski rad koji uključuje participativno posmatranje tokom tri nedelje sa izbeglom osobom/IDP zajednicom; C. Intervjui životnih istorija sa odabranom grupom žena prisilnih migrantkinja (uključujući i psihometrijski upitnik); D. Fokus grupe – diskusije sa pružaocima usluga (NVO, migracijski, zdravstveni i socijalni radnici) na geografskim područjima gde se nalazi najveći broj korisnika;
 • Analiza empirijskih (istraženih) podataka na nacionalnom i regionalnom (komparativnom nivou), uključujući radionice i diskusije, primenu odgovarajućih analitičkih alata, trans-nacionalne konsultacije, i pisanje izveštaja istraživanja;
 • Objavljivanje knjige, koja obuhvata izveštaje nacionalnih istraživanja i komparativnih studija, kao i izveštaj o praksi pružanja psihosocijalne pomoći, sa fokusom na dobrim praksama;
 • Javno predstavljanje rezultata: konferencija, distribucija publikacija, promocija u medijima itd.

Ciljne grupe: Migrantkinje (prisilne migracije), pružaoci usluga psihosocijalne podrške, donosioci odluka u oblasti mentalnog zdravlja i prisilnih migracija

Period realizacije: Septembar 2014 – avgust 2016

Geografsko područje: Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo

Partneri: Fondacija za osnaživanje žena (Bosna i Hercegovina) [vodeći partner]; Balkan Policy Institute (IPOL) (Kosovo)

484_logo_500px56aa1e404e8f5_FwebihregioWeb ipol_logo_eng

Donator:

logotipi

On-line obuka (učenje na daljinu) „Azil i migracije“

Projekat se bavi jačanju kapaciteta institucionalnih pružalaca usluga a čiji su korisnici izbeglice i migranti.

Cilj projekta je da unapredi znanje i praksu lokalnih institucija u radu sa  izbeglicama i migrantima, sa posebnim osvrtom na ugrožene grupe u Srbiji, kroz tekuću izbegličko-migracijsku krizu.

Aktivnosti:

– Organizovanje uvodnog sastanka u okviru kog će biti predstavljene aktivnosti i metoda rada  tokom kursa;

– Sprovođenje desetonedeljne eObuke;

– Održavanje treninga.

Ciljne grupe:

Zaposleni u decentralizovanim nacionalnim i lokalnim institucijama u onim gradovima i opštinama na teritoriji Republike Srbije koji/e su, ili mogu biti, “pogođene” povećanim  prilivom migranata                          (gradonačelnici, centri za socijalni rad, zdravstvene ustanove, područne policijske uprave i stanice, prekršajni sudovi, poverenici za izbeglice i migracije, Crveni krst).

Period realizacije:

21.12.2015 – 30.06.2016.

Geografsko područje:

Srbija (gradovi i opštine koji/e su, ili mogu biti, “pogođeni” povećanim prilivom migranata i izbeglica)

Partneri:

Stalna konferencija gradova i opština

Donator:

Švajcarska agencija za obnovu i razvoj  (SDC)

online obuka projekat  484_logo_500px

INVOLVED – Inkluzivne zajednice na putu ka osetljivijem društvu bez diskriminacije

Projekat se bavi doprinosom razvoju inkluzivnog društva u kome se poštuju ljudska prava i različitosti svakog pojedinca.

Ciljevi projekta:

Glavni cilj projekta je skretanje pažnje na prava tražilaca azila i migranata, podizanje svesti opšte i stručne javnosti o društevnim, ekonomskim i kulturalnim pravima tražilaca azila i migranata;

Aktivnosti:
– Tri seminara za studente na temu migracija;

– Aktivnosti podrške tražiocima azila;

– Organizacija 6 kampanja za podizanje svesti (uključujući i 6 diskusija sa ključnim akterima u lokalnim zajednicama i donosiocima odluka) kojima je cilj da povećaju zaštitu prava migranata i tražilaca azila.

Ciljne grupe: 160 tražilaca azila; 60 studenata društvenih nauka, humanistike i umetnosti; 60 ključnih aktera i donosilaca odluka u lokalnim zajednicama; 12000 građana u 6 gradova.

Period realizacije:  2016.

Geografsko područje:  Vojvodina (Subotica); Centralna Srbija: Loznica (Banja Koviljača), Lajkovac (Bogovađa); Sandžak: Sjenica and Tutin; Južna Srbija (Vranje).

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji – Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

EU

 

 

Unapređenje migracionih politika u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana – nastavak

Projekat se bavi doprinosom razvoju sistema prihvata različitih kategorija migranata i otvorenog i tolerantnog društva.

Ciljevi projekta:
Doprinos započinjanju dijaloga u lokalnim zajednicama o potrebi prihvata tražilaca azila i integraciji izbeglica

Aktivnosti:
1. Pružanje socijalne podrška tražiocima azila kroz uključivanje u umetničke aktivnosti i aktivnosti u kulturi koje će biti organizovane u centrima za smeštaj tražilaca azila i u lokalnoj zajednici;

2.Obučavanje obrazovnih radnika i radnika u kulturi za upotrebu metodologije rada sa mladima na podsticanju razumevanja pozicije tražilaca azila i migranata, a mlade osobe podstaknu i ojačaju za učešće u interkulturnom dijalogu u lokalnim zajednicama u kojima su smešteni ili će biti smešteni tražioci azila;

3.Približiti iskustvo tražilaca azila i migranata zainteresovanim građanima i ključnim akterima u lokalnim zajednicama, kao i razloge njihovog migriranja, kako bi se otvorio dijalog o potrebi prihvata tražilaca azila i integracije izbeglica.

Ciljne grupe: 75 profesora predmeta društvenih nauka u srednjim školama koji će učestvovati u seminaru “Mi i oni drugi”; min. 100 srednjoškolaca koji će učestvovati u obrazovnim aktivnostima na temu migracija (follow-up seminara); minimum 1200 građana posetilaca izložbe “Granica je zatvorena” (400 posetilaca po gradu/3 grada); minimum 90 učesnika (građani i ključni akteri iz lokalne zajednice) javne debate na temu prijema i integracije tražilaca azila (3 grada/30 posetilaca po debati); oko 100 tražilaca azila koji će učestvovati u umetničkim i društvenim aktivnostima (10 poseta/10 tražilaca azila po poseti)

Period realizacije: decembar 2015 – septembar 2016.

Geografsko područje:  Vojvodina (Subotica, Šid), Centralna Srbija (Beograd, Loznica (Banja Koviljača)), južna Srbija (Niš, Vranje, Dimitrovgrad i Preševo)

Donator: Fondacija za otvoreno društvo Srbija

unpredjenje migracionih politika projekat

Naše nove komšije – jedan korak bliže

Projekat se bavi doprinosom razvoju sistema prihvata različitih kategorija migranata i otvorenog i tolerantnog društva.

Ciljevi projekta:
– Da se pruži socijalna podrška tražiocima azila kroz uključivanje u umetničke aktivnosti i aktivnosti u kulturi koje će biti organizovane u centrima za smeštaj tražilaca azila i u zajednicama;
– Da se obrazovni radnici i radnici u kulturi obuče za upotrebu metodologije rada sa mladima na podsticanju razumevanja pozicije tražilaca azila i migranata, a mlade osobe podstaknu za učešće u interkulturnom dijalogu u zajednicama u kojima su smešetni ili će biti smešteni tražioci azila;
– Da se zainteresovanim građanima i ključnim akterima približi iskustvo tražilaca azila i migranata, radi započinjanja dijaloga o potrebi prihvata tražilaca azila i integracije izbeglica.

Aktivnosti:

 • Organizovanje seminara „Mi i oni drugi“ o načinima dekonstrukcije stereotipne slike o „drugom“, sa posebnim fokusom na odnos prema migrantima;
 • Organizovanje „gostujuće“ izložbe o životu migranata „Granica je zatvorena“
 • Organizovanje umetničkih i društvenih aktivnosti u centrima za smeštaj tražilaca azila;
 • Organizovanje interdisciplinarnog seminara za studente društvenih nauka
 • Organizovanje javnih debata o poboljšanju prijema i integracije tražilaca azila i izbeglica

Ciljne grupe: profesori predmeta društvenih nauka u srednjim školama koji će učestvovati u seminaru „Mi i oni drugi“; srednjoškolci koji će učestvovati u obrazovnim aktivnostima na temu migracija (follow-up seminara); građani – posetioci izložbe „Granica je zatvorena“, građani i ključni akteri iz lokalne zajednice, tražioci azila, studenati/polaznici seminara.

Period realizacije: april 2016 – mart 2017.

Geografsko područje:  Vojvodina (Subotica, Šid), Centralna Srbija (Beograd, Loznica (Banja Koviljača)), južna Srbija (Niš, Vranje, Dimitrovgrad i Preševo)

Donator: Fondacija za otvoreno društvo Srbija

unpredjenje migracionih politika projekat

Unapređenje migracionih politika u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana

Projekat se bavi doprinosom razvoju sistema prihvata različitih kategorija migranata i otvorenog i tolerantnog društva.

Ciljevi projekta:
(1)    senzibilizacija lokalnog stanovništva prema tražiocima azila;
(2)    ojačati kapacitete organizacija civilnog društva (OCD) i donosioca odluka  na lokalnom nivou za podrčku tražiocima azila;
(3)    unapređenje znanja ključnih aktera o postupanju sa tražiocima azila i migrantima;

Aktivnosti:
1. Mapiranje OCD i aktera na lokalu za rad na senzibilizaciji lokalne zajednice za razumevanje situacije u kojoj se nalaze tražioci azila i migranti;
2. Priprema kampanje za senzibilizaciju lokalne zajednice za razumevanje situacije u kojoj se nalaze tražioci azila i migranti;
3. Izrada praktičnog vodiča o standardima postupanja prema migrantima i informacijama o ključnim akterima;

Ciljne grupe: OCD u 5 regiona u Srbiji (južna Srbija, istočna Srbija, Vojvodina, Beograd i centralna Srbija, Sandžak), tražioci azila, lokalni donosioci odluka, stručno osoblje zaposleno u Centrima za azil i drugim ustanovama od značaja za funkcionisanje sistema azila, građani.

Period realizacije: septembar 2014 –decembar 2015

Geografsko područje:  Srbija: Južna Srbija (Vranje i Niš), istočna Srbija (Dimitrovgrad i Pirot) Vojvodina (Subotica, Šid), Beograd i centralna Srbija (Lajkovac, Valjevo, Bogovađa, Banja Koviljača, Loznica), Sandžak (Tutin, Sjenica).

Donator: Fondacija za otvoreno društvo Srbija

Naše nove komšije – jačanje kapaciteta za razumevanje kulturne različitosti

Projekat se bavi doprinosom razvoju otvorenog i tolerantnog društva u kojem je svako dobrodošao, i u kojem se različitost smatra bogatstvom.

Cilјevi projekta:
(1) Ojačati kapacitet mladih za podršku tražiocima azila i promociju prava tražilaca azila;
(2) Socijalna podrška tražiocima azila i omogućavanje poštovanja njihovih prava;
(3) Povećanje znanja obrazovnih i kulturnih radnika i srednjoškolaca za promociju kulturne različitosti u regionu;
(4) Podsticanje saosećajnosti građana i ključnih aktera u lokalnim samoupravama prema tražiocima azila i razumevanja značaja poštovanja i promovisanja prava tražilaca azila

Aktivnosti:
– Podrška tražiocima azila
1. Treninzi za studente društvenih nauka o načinima pružanja podrške tražiocima azila i promociji prava tražilaca azila.
2. Obrazovna podrška studentima društvenih nauka: neposredni rad sa tražiocima azila i rad studentskog čitalačkog kluba u oblasti migrantskih studija.
3. Umetnički rezidencijalni program u Centru za smeštaj tražilaca azila u Bogovađi.

– Promocija regionalne kulturne različitosti
1. Seminari za obrazovne i kulturne radnike iz OCD-a i obrazovnih i kulturnih ustanova.
2. Obrazovna podrška srednjoškolcima  uključenim u rad čitalačkih klubova

– Promocija prava tražilaca azila i interkulturnog dijaloga
1. Organizovanje kampanja za promociju prava azilanata, interkulturnog dijaloga i kulturne različitosti.

Ciljne grupe: studenti društvenih nauka, obrazovni i kulturni radnici iz OCD-a i obrazovnih i kulturnih ustanova, srednjoškolci, tražioci azila, kao i lokalni i nacionalni donosioci odluka zaduženi za ljudska prava, obrazovanje i kulturnu politiku. Takođe, građani Mladenovca, Lajkovca, Loznice, Užica, Novog Pazara i Vranja.

Period realizacije: Januar 2014. – septembar 2014.

Geografsko područje: Mladenovac, Lajkovac, Loznica, Užice, Novi Pazar i Vranje.

Donator: CCFD – Terre Solidaire

 

Indeks razvijenosti migracionih integracionih politika u regionu Zapadnog Balkana

Projekat se bavi istraživanjem razvijenosti migracionih integracionih politika u regionu Zapadnog Balkana prema metodologiji koju je razvila Grupa za migracione politike (Migration Policy Group). Ova metodologija se koristi u 33 zemlje – u zemljama Evropske Unije, u Norveškoj, Švajcarskoj, Kanadi i SAD. Prvi puta će se primeniti u zemljama Zapadnog Balkana. Indeks razvijenosti migracionih integracionih politika (na engleskom skraćeno MIPEX) utvrđuje se na osnovu procene sedam oblasti: mobilnost na tržištu rada, pristup državljanstvu, stalno nastanjenje, obrazovanje, antidiskriminaciona politika, pristup političkim pravima, spajanje porodice.  Na ovaj način moguće je pratiti razvoj migracionih integracionih politika u regionu i uticati na donosioce odluke da ih unaprede.

Cilјevi projekta:
(1) Mapirati postojeće migracione integracione politike u regionu Zapadnog Balkana
(2) Osnažiti predstavnike država Zapadnog Balkana da razvijaju, prate i unapređuju migracione integracione politike u skladu sa potrebama i pravima migranata
(3) Informisati javnost o značaju adekvatno razvijenih migracionih integracionih politika

Aktivnosti:
1. Dvodnevni trening za partnere za korišćenje MIPEX metodologije
2. Istraživanje migracionih integracionih politika
3. Pisanje izveštaja o migracionim integracionim politikama u navedenim zemljama
4. Regionalna konferencija o migracionim integracionim politikama

Cilјne grupe:
Donosioci odluka i kreatori politika, predstavnici civilnog društva, mediji, javnost, migranti

Period realizacije: 01. mart 2013 – 01. januar 2014.

Geografsko područje: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Srbija

Partneri: Vaša prava (BiH), Centar za mir Vukovar (Hrvatska), CRPRC Studiorum i Centar za istraživanja u javnim politikama – CRPM (Makedonija), Grupa za migracione politike (Migration Policy Group, Brisel)

Donator: Balkanski Fond za demokratiju

Transnacionalne mreže, transnacionalno preduzetništvo i uloga države

Projekat se bavi istraživanjem formalnih, poluformalnih i neformalnih transnacionalnih mreža koje su razvili transnacionalni preduzetnici i na taj način povezali Zapadni Balkan sa evropskim i prekookeanskim zemlјama. Cilj istraživanja je da se skrene pažnja i podigne svest o sve zastupljenijem vidu preduzetništva – koga osnivaju migranti/povratnici sa željom da svoja znanja i iskustva stečena na radu i boravku u inostranstvu pretoče u perspektivne privredne aktivnosti, koje mogu višestruko unaprediti ekonomski razvitak kako lokalne zajednice u kojoj se odvija, tako i cele zemlje. Na osnovu istraživanja formulisaćemo preporuke za donosioce odluka u cilju stvaranja što povoljnije klime i podsticanja preduzetništva kod migranata/povratnika u Srbiji i Albaniji.

Cilјevi projekta:
(1) Istražiti načine transfera društvenog i finansijskog kapitala, uklјučujući stečena znanja, u okviru ovih mreža
(2) Istražiti kako ovaj fenomen doprinosi društveno-ekonomskom razvoju navedenih zemalјa
(3) Ispitati ulogu Vlade i njenih politika u pomenutim zemlјama u pogledu podrške ovoj formi preduzetništva

Aktivnosti:
1. Kvalitativno i kvantitativno istraživanje transnacionalnih preduzetnika
2. Publikacija o transnacionalnom preduzetništvu u Srbiji i Albaniji
3. Policy papir o transnacionalnom preduzetništvu u Srbiji
4. Policy papir o transnacionalnom preduzetništvu u Albaniji
5. Nacionalni okrugli sto (u Tirani)
6. Regionalna konferencija o transnacionalnom preduzetništvu (u Beogradu)

Cilјne grupe:
Transnacionalni preduzetnici, kreatori politika i donosioci odluka, akademska zajednica

Period realizacije: 01. jul 2012 – 30. jun 2013.

Geografsko područje: Albanija i Srbija

Partneri: Institut društvenih nauka, Beograd; Institut za promenu i liderstvo u Albaniji

Donator: Regionalni program podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji vodi Univerzitet u Friburgu, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).