Sve vesti

Ovo je prvi BRMC Regionalni predlog praktične politike. Njegova osnovna svrha je da predstavi opštoj i stručnoj javnosti, kao i donosiocima odluka situaciju u...
‘’Politike migracija i azila: standardi Evropske unije i nacionlani pravni okvir’’ predstavlja Vodič za članove parlamenta u okviru kog je predstavljen pravni i institucionalni...
Publikacija Migracijski izazovi, lokalne politike i učešće građana predstavlja ključne nalaze istraživanja koje je Grupa 484 sprovela na području Šida, Sombora i Subotice, u...
Komentari na Predlog strategije suprotstavljanja iregularnim migracijama sa Akcionim planom za period od 2018. do 2020. godine deo su višegodišnjih nastojanja Grupe 484 da...
Ova publikacija nastala je u okviru aktivnosti koalicije prEUgovor. Glavno težište dokumenta je statistički i deskriptivan prikaz procedura i mehanizama koji se tiču prikupljanja...
Istraživanje se bavi položajem iregularnih migranata/migrantkinja i odgovorom nadležnih organa na iregularna kretanja koja se odvijaju na teritoriji Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na...
Dokument je nastao kao rezultat diskusija vođenih u okviru konferencije Zapadnobalkanska migrantska ruta u periodu „izvan krize“ – situacija u Srbiji, koja je održana...
Dokument je nastao u okviru projekta podržanog od strane beogradske kancelarije Friedrich-Ebert fondacije i analizira prva iskustva upisivanja dece migranata i tražilaca azila u...
Dokument je nastao u okviru projekta podržanog od strane beogradske kancelarije Friedrich-Ebert fondacije i analizira pravni okvir kao i program integracije lica kojima je...
Dokument je nastao u okviru projekta podržanog od strane beogradske kancelarije Friedrich-Ebert fondacije i analizira zakonski osnov za radno angažovanje tražilaca azila i lica...