Izazovi prisilnih migracija u Srbiji: položaj tražilaca azila

Četvrto izdanje „Izazova prisilnih migracija u Srbiji: položaj tražilaca azila“ pripremljeno je u saradnji i uz veliko zalaganje tima, radne grupe za azil, u kom su se okupili predstavnici i predstavnice sedam organizacija civilnog društva ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti, Beogradski centar za ljudska prava, Humanitarni centar za integraciju i toleranciju, Međunarodna mreža pomoći, Inicijativa za razvoj i saradnju uz koordinaciju Grupe 484. Za razliku od prethodnih godina, ovo izdanje sadrži dve tematske celine: prvu, u kojoj smo analizirali uticaj mešovitih migracijskih tokova na sistem azila i drugu, u kojoj smo dali predloge za izmene Zakona o azilu.

application/pdfIzazovi sistema azila, 2014

Podeli ovo