Korisnici privremene naknade sa KiM

Ovo istraživanje je nastalo u cilju boljeg uključivanja interno raseljenih lica na tržište rada Srbije. Istraživanje o obimu i učinku privremene naknade treba da pruži informacije na osnovu kojih bi se definisali predlozi mera za reformu ovog vida davanja iz državnog budžeta. Radi dobijanja realne slike o položaju interno raseljnih lica na tržištu rada i njihovom socio-ekonomskom položaju, Grupa 484 je uz podršku Ministarstva za Kosovo i Metohiju i Nacionalne službe za zapošljavanje sprovela anketu sa korisnicima privremene naknade.

Da bi ispitali efekte ovog novčanog programa i njegov značaj za raseljena lica, Grupa 484 organizovala je i tri fokus grupe sa interno raseljenim licima u Beogradu, Kraljevu i Nišu. A dragocen doprinos u oblikovanju ove publikacije su, svojim stavovima, raspoloživim dokumentima i predloženim rešenjima, dali i zaposleni u institucijama koje se bave interno raseljenim licima.

Poglavlja ovog istraživanja su: Informacija o isplati privremene naknade, Efekti privremene naknade, Dosadašnji napredak u vezi sa privremenom naknadom, Rezultati istraživanja (Osnovni demografski podaci, Kapaciteti korisnika privremene naknade, Odlike nosilaca privremene naknade i strategije preživljavanja, i Očekivanje od privremene naknade) i Preporuke.

application/pdfKorisnici privremene naknade sa KiM, 2009

Podeli ovo