Migracioni potencijal Srbije, jul 2009

Ovo istraživanje je nastalo sa ciljem da istraži da li priključivanje Srbije Evropskoj Uniji predstavlja imigracionu pretnju zemljama članicama Evropske Unije. Sa tim ciljem smo uradili istraživanje migracionog potencijala na reprezentativnom uzorku u Srbiji kako bi dobili uvid u opseg, strukturu ali i determinante migracionog potencijala. Ono pruža i važne informacije o karakteristikama potencijalnih migranata, razlozima migriranja i zemljama destinacije. Ovi podaci su značajni za izradu migracionih politika zemlje kao i za procenu demografskih, ekonomskih i socijalnih gubitaka, ali i procenu njihovog povrata kroz veze migranata sa zemljom porekla i eventualnog vraćanja u domovinu. Ovo istraživanje je značajno i zato što je jedno od retkih istraživanje migracionog potencijala u Srbiji. Poglavlja ovog istraživanja čine: metodologija istraživanja, uzorak, migracioni potencijal, profil potencijalnog migranta, motivi i prepreke migriranju, zemlje destinacije i zaključci i preporuke.

application/pdfMigracioni potencijal Srbije 2009

Podeli ovo