Transnacionalne mreže, transnacionalno preduzetništvo i uloga države: Slučajevi Srbije i Albanije

Monografija je nastala u okviru projekta „Transnacionalne mreže, transnacionalno preduzetništvo i uloga države“ podržanog kroz Program za promociju regionalnog istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji vodi Univerzitet u Friburgu, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).Cilj publikacije je da se utvrde transnacionalne preduzetničke poslovne aktivnosti migranata i povratnika koji posluju u/sa Srbijom i u/sa Albanijom, i uspeh njihovog poslovanja koji zavisi od redovnih kontakata sa inostranstvom. Preciznije, trudimo se da istražimo transnacionalne oblike privrednih aktivnosti među migrantima/povratnicima u ove dve zemlje, odnosno,da  istražimo njihove motive, i ispitamo mikro, mezo i makro faktore koji utiču na njihove transnacionalne poslovne prakse.

application/pdfTransnational Networks, Transnational Entrepreneurship and the Role of the State The Cases of Serbia and Albania, 2014

Podeli ovo