Sve vesti: CEMI

Ovo istraživanje je nastalo u cilju boljeg uključivanja interno raseljenih lica na tržište rada Srbije. Istraživanje o obimu i učinku privremene naknade treba da...
Evropski savet za izbeglice i prognanike (ECRE) zajedno sa Grupom 484 i Centrom za mir pravne savete i psihosocijlanu pomoć - Vukovar, izradio je...
U izdanju Grupe 484, a uz podršku Balkanskog Fonda za demokratiju projekta Nemackog Maršalovog fonda (GMF) Sjedinjenih Američkih Država, objavljena je publikacija Povratak visokokvalifikovanih...
Ovaj zbornik radova (dostupan samo na engleskom) je proizvod višemesečnog rada tima stručnjaka iz zemalja Jugoistočne Evrope koji su se bavili ekonomskim migrantima u...
Ova publikacija koju su izdale Grupa 484 - Centar za mir i interkulturalne studije i Institut za pedagoška istraživanja, obrađuje pitanje migracije visokoobrazovanih stručnjaka...
Ovo istraživanje je nastalo sa ciljem da istraži da li priključivanje Srbije Evropskoj Uniji predstavlja imigracionu pretnju zemljama članicama Evropske Unije. Sa tim ciljem...