Sve vesti: CEMI

Ovaj zbornik radova (dostupan samo na engleskom) je proizvod višemesečnog rada tima stručnjaka iz zemalja Jugoistočne Evrope koji su se bavili ekonomskim migrantima u...
Ova publikacija koju su izdale Grupa 484 - Centar za mir i interkulturalne studije i Institut za pedagoška istraživanja, obrađuje pitanje migracije visokoobrazovanih stručnjaka...
Ovo istraživanje je nastalo sa ciljem da istraži da li priključivanje Srbije Evropskoj Uniji predstavlja imigracionu pretnju zemljama članicama Evropske Unije. Sa tim ciljem...