Sve vesti: Program direktne podrške

Teme zapošljavanja i obrazovanja izbeglica i raseljenih lica, kao i pitanja koja se nužno nameću kada se bavi ovim temama, obrađene su tako da...
Tema drugog broja KOCD biltena su stambena pitanja i imovinska prava izbeglica i raseljenih lica u Srbiji. Bilten se bavi različitim konceptima rešavanja stambenog...
Ključna tema prvog KOCD biltena je proces smanjenja siromaštva izbeglica i raseljinih lica, obrađena kroz predstravljanje i definisanje najbitnijih faktora i činjenica vezanih za...
U ovom izveštaju se nalaze podaci i analiza podataka koje su pripremile 67 različitih organizacija i institucija i 117 pojedinaca iz pet gradova (Niš,...
Cilj ovog istraživanja je ispitivanje siromaštva mladih kroz identifikaciju oblasti u kojima se ono javlja, otkrivanje načina na koje se prepoznaje i dobijanje preporuka...
Važna uloga koju je civilno društvo imalo u fazi pisanja Strategije za smanjenje siromaštva (SSS), nastavlja se i u fazi kontrole njenog sprovođenja. Ovim...
Ova studija je nastala u u sklopu rada Grupe 484 na izradi Strategije za smanjenje siromaštva (SSS) vlade Republike Srbije. U njoj se bavimo...
Strategija smanjenja siromaštva jedan je od prioriteta u programu ekonomskih, društvenih i strukturnih reformi kako bi se u narednim godinama smanjio udeo siromašnih u...
Cilj publikovanja jednog ovakvog teksta je da predstavimo dobru praksu, koja se može slediti kao primer kada kao nevladina organizacija hoćemo da utičemo na...