Seminar „Migracije – savremeni migracioni tokovi i društvene teme koje migracije generišu“, na Fakultetu političkih nauka

U četvrtak i petak (5. i 6. marta, 2015. godine) Grupa 484 organizovala je seminar „Migracije – savremeni migracioni tokovi i društvene teme koje migracije generišu“, na Fakultetu političkih nauka. Polaznici seminara bili su studenti političkih nauka, većinom studenti socijalne politike i socijalnog rada. Cilj seminara je bio da se budući socijalni radnici i pružaoci usluga socijalne zaštite informišu i zainteresuju za temu savremenih migracionih tokova i upoznaju sa ulogom sistema socijalne zaštite u zaštiti migranata i tražilaca azila.

Prvi dan seminara bio je posvećen funkcionisanju sistema azila u Republici Srbiji, sa fokusom na ulogu pružaoca usluga socijalne zaštite u radu sa tražiocima azila i migrantima. Nakon kratke uvodne reči prof. dr Ane Čekerevac, prodekanke za studije I stepena, Vladimir Petronijević, izvršni direktor Grupe 484, i Miroslava Jelačić, pravna analitičarka Grupe 484, predstavili su studentima trenutne izazove u oblasti migracija. Studenti su se obrazovali o prvostepenom i drugostepenom postupku azila kroz predavanje i razgovor sa Anom Radovanović i Katarinom Filipović, iz Kancelarije za azil (Ministarstvo unutrašnjih poslova RS) i Jovom Puletićem, predsednikom Komisije za azil. Nakon toga je Ivan Gerginov, pomoćnik Komesara za izbeglice i migracije, predavao o ulozi Komesarijata za izbeglice i migracije u prihvatu i zbrinjavanju tražilaca azila i radu centara za smeštaj tražilaca azila u Bogovađi, Banji Koviljači, Krnjači (Beograd), Sjenici i Tutinu.     

U završnom delu prvog dana seminara, Danica Ćirić, koordinator projekata Grupe 484, provela je studente kroz model direktnog rada sa ugroženim grupama.

Drugog dana seminara studenti su se upoznali, na primeru rada sa decom iz domova bez roditeljskog staranja u Beogradu i Beloj Crkvi, sa načinima rada sa marginalizovanim skupinama kroz umetničke aktivnosti na podsticanju njihove integracije u lokalnu zajednicu, kao i o aktivnostima za podsticanje razumevanja i empatije kod mladih ljudi i građana prema tražiocima azila i migrantima. Ivana Bogićević Leko, programska saradnica Grupe 484 i Robert Kozma, koordinator programa Grupe 484, predstavili su rad obrazovnog programa „Mi i oni drugi“ sa tražiocima azila koji su smešteni u centru u Bogovađi i način rada sa srednjoškolcima na podsticanju solidarnosti sa tražiocima azila. Takođe, predstavili su koncept umetničkih mini-kampanja i događaja u javnom prostoru kojima se teži informisanju građana o životnim pričama migranata i tražilaca azila i podsticanju međusobne interakcije kroz upoznavanje sa kulinarskom i muzičkom kulturom zemalja iz kojih dolaze tražioci azila. 

Svi polaznici seminara će tokom sledeća tri meseca steći praktično iskustvu u radu sa marginalizovanim grupama, kroz program neposredne prakse koji Fakultet političkih nauka sprovodi u saradnji sa Grupom 484.  

 

Projekat: Naše nove komšije -jačanje kapaciteta za razumevanje kulturne različitosti – korak dalje
Cilj: Doprinos razvoju otvorenosti i tolerantnosti u našem društvu
Realizatori: Grupa 484 (Obrazovni program „Mi i oni drugi“, Program direktne podrške i Centar za migracije)
Podrška: CCFD – Terre solidaire 

Podeli ovo