Trening u Beogradu

Održana obuka „Novine u pružanju socijalnih usluga i uloga lokalne samouprave u odnosu na novi Zakon o socijalnoj zaštiti“  
Uskoro obuke u Novom Sadu i Nišu

trening u bg-uBeograd, 13. juni – U organizaciji Grupe 484 i Unikredit fondacije iz Milana, 7. i 8. juna u beogradskom hotelu „N“ održana je obuka „Novine u pružanju socijalnih usluga i uloga lokalne samouprave u odnosu na novi Zakon o socijalnoj zaštiti“. Obuci je prisustvovalo između 20 i 25 učesnika. Predavači Jasmina Ivanović, rukovodilac grupe za unapređenje sistema socijalne zaštite u Ministarstvu rada i socijalne politike i Vladan Jovanović, nezavisni konsultant približili su prisutnima novine u sistemu socijalne politike nastale usvajanjem novog Zakona o socijalnoj zaštiti. Pored toga, cilj treninga bio je da pruži neophodna znanja i predstavnicima lokalne samouprave o njihovoj ulozi u implementaciji zakona i javnoj nabavci usluga socijalne zaštite.

U formi interaktivnih prezentacija sa diskusijom i vežbama, polaznici su imali priliku da prošire nivo znanja o promenama u zakonodavnom okviru u sistemu socijalne zaštite i svim relevantnim strateškim i zakonskim dokumentima, kao i o obaveznim standardima kvaliteta u pružanju socijalnih usluga, ulozi OCD i trećeg sektora u pružanju socijalnih usluga i konkretnom postupku javne nabavke socijalne usluge. 

Prvi dan obuke bio je posvećen relevаntnim nаcionаlnim strаteškim dokumentima i njihovom uticаj nа rаzvoj i prirodu uslugа u lokаlnoj zаjednici. Predstavljen je novi Zаkon o socijаlnoj zаštiti i razmotrena su sistemskа i koncepcijskа opredeljenjа, sistem uslugа socijаlne zаštite i regulаtorni sistem, mehаnizmi uspostаvljаnjа i prаćenjа kvаlitetа usluge. Pored toga, bilo je reči o ulozi centra za socijalni rad u zaštiti korisnika/ca: porodično-pravna zaštita, zaštita dece i vulnerabilnih grupa, starateljstvo, procena i upućivanje, uslovi za pružanje usluga. Jedna od tema odnosila se na relevаntne zаkonske odredbe zа uspostаvljаnje uslugа socijаlne zаštite u nаdležnosti lokаlne sаmouprаve. Analizirana je uloga socijalnih aktera u razvoju usluga socijalne zaštite u zajednici – integrativni pristup u obezbeđenju usluga, izgradnja partnerstva i definisanje/formalizacija uloga. Na kraju prvog dana, učesnici su upoznati sa uspostаvljаnjem usluga u lokаlnoj zаjednici (odlukа, sаdržаj usluge, kriterijumi zа korišćenje usluge, orgаnizаcioni modeli, licencirаnje orgаnizаcijа i profesionаlаcа).

Drugog dana treninga, polaznici su imali prilike da unaprede svoje znanje u oblasti obezbeđenja usluga, ugovaranja i mehanizama kontrole kvaliteta. Detaljno su razmotrene usluge (ugovor, izveštavanje, monitoring, evaluacija…).

Podeli ovo