cemiCentar za migracije (CEMI)  je istraživačka i zagovaračka jedinica Grupe 484. Kroz predstavljanje ključnih istraživačkih rezultata i zagovaranje za promene u javnim politikama, Centar doprinosi razumevanju migracija u kontekstu društvenog razvoja i doprinosi uključivanju ranjivih migrantskih grupa u zajednicu. Centar organizuje javne i naučne skupove na kojima se obraća donosiocima odluka, stručnoj i široj javnosti i učestvuje u konfrencijama i okruglim stolovima koji se bave srodnim problemima.

Pročitajte više o našem logotipu…

Cilјevi Centra:

  • Povećati znanje i razumevanje različitih oblika migracionih tokova u Srbiji, u kontekstu regionalnih i globalnih migracionih kretanja
  • Podstaknuti akademsku zajednicu da se angažuje u proučavanju migracija i učestvuje u kreiranju migracionih politika
  • Uticati na donosioce odluka da kreiraju migracione politike koje omogućuju punu realizaciju lјudskih prava migranata, kao i njihovih potencijala za uključivanje u ekonomski i društveni razvoj zajednice
  • Unaprediti regionalnu i međunarodnu saradnju u oblasti istraživanja migracija, kreiranja migracionih politika i razvoja dobrih praksi

Srbija je tradicionalno emigraciona zemlja, pa procene govore da srpska dijaspora broji tri i po miliona ljudi. Međutim, u budućnosti Srbija će se u sve većoj meri suočavati i sa fenomenom imigracije, pa to već danas predstavlja značajno polje istraživanja Centra za migracije.

Izdavaštvo Centra:

Prisilne migracije: Deca pred zakonom – u međunarodnom tranzitu i kao tražioci azila (2013); Izazovi prisilnih migracija u Srbiji: drugi pogled na pitanja azila i readmisije (2013); Izazovi prisilnih migracija u Srbiji: stanje ljudskih prava tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji (2012); Iregularno može biti regularno – migracije s juga Srbije (2012); Položaj interno raseljenih lica na tržištu rada u Srbiji: predlog smernica za novu politiku podsticanja aktivnog traženja posla i zapošljavanja (2011); Maloletni tražioci azila u Srbiji: na ivici dostojanstva (2011); Izazovi prisilnih migracija u Srbiji: položaj izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika i tražilaca azila (2011).

Dobrovoljne migracije: Priznavanje stranih visokoškolskih isprava u Srbiji i Hrvatskoj: naučene lekcije i predlog za unapređenje postojeće prakse u Srbiji (2012); Return of Highly Qualified Migrants to the Western Balkans, Compendium of policy papers (2011); Mobility and Emigration of Professionals: personal and social gains and losses (2011).

U Srbiji se veoma mali
broj istraživača bavi temom migracija, pa su empirijska istraživanja i
radovi objavljeni o ovom fenomenu izuzetno retki. Još uvek dominira
pesimistička perspektiva u razumevanju migracija, a Centar svojim radom
želi da ukaže i na njihovu pozitivnu stranu.

Centar za migracije (CEMI) osnovan je 2011, kao rezultat sedamnaestogodišnjeg organizacijskog iskustva sa migracijama kao društvenom temom. Istraživački i zagovarački rad Grupe 484 započet je 2001. godine u okviru Jedinice za društvene mere i politike. Sa vremenom su obim i raznolikost ovih aktivnosti rasli pa je to dovelo do formiranja Centra za migracije. Prve istraživačke teme bile su: stаtus prisilnih migranata i integracija prisilnih migranata u novu sredinu. Sledila su istraživanja ekonomskih migracija, i to u regionu Zapadnog Balkana, posebno migracija mladih i migracija visokokvalifikovanih stručnjaka. Na osnovu rezultata istraživanja, radi se na podsticanju razvoja javnih politika koje omogućavaju punu realizaciju prava i potencijala migranata.

Povratak na vrh strane