Istorijat

Grupa 484 je nevladina organizacija osnovana 1995. godine sa ciljem da podrži samoorganizovanje 484 izbeglih porodica, koje su bežeći iz Krajine od akcije hrvatske vojske “Oluja”, utočište našle u Srbiji. Po njima je organizacija dobila i ime. Osnivačica Grupe 484 je Jelena Šantić, primabalerina, pisac i humanista, koja je za svoj mirovni rad dobila nagradu Pax Christi International 1996. godine.

Grupa 484 je od grupe entuzijasta koji su prvenstveno pružali humanitarnu, psihosocijalnu, pravnu i informativnu pomoć izbeglima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a zatim raseljenima sa Kosova i Metohije (od 1999.) i povratnicima iz Zapadne Evrope (od 2001.), postala strukturisana organizacija sa sistemskim pristupom problematici prisilnih migracija i migracija uopšte. Direktno pružanje usluga postepeno smo proširili na edukativni i istraživački rad i uticanje na donosioce odluka radi postizanja trajnih rešenja. Takođe smo uz osnaživanje prisilnih migranata paralelno osnaživali i lokalno stanovništvo, a posebno mlade da budu otvoreni i tolerantni za novo i različito, druge i drugačije. Grupa 484 je, od samog osnivanja pa do danas, uporedo sa osnaživanjem korisnika osnaživala i svoje članove i organizaciju u celini, transformišući je u modernu organizaciju koja je u stanju da odgovori na potrebe korisnika i na migracione izazove u okruženju.

Od svog nastajanja, Grupa 484 je kroz svoje programa pružila podršku i pomoć za preko 100.000 korisnika. Radili smo u preko 70 gradova u Srbiji, formirali čvrstu i efikasnu mrežu saradnika, inicirali i učestvovali u regionalnim inicijativama.
Delujemo kroz tri programa i težimo da pomognemo i ojačamo prisline i dobrovoljne migrante, ali i lokalno stanovništvo, pre svega –  mlade.

 

Tri programa Grupe 484

Prvi program
Uvažavajući  činjenicu da su se potrebe  korisnika vremenom menjale, te da su u uporednom iskustvu evropskih zemalja, definisana savremena rešenja za integraciju ugroženih grupa, Grupa 484 razvija program PRIMO – Program integrisanog modela podrške, zasnovan na principima socijalne ekonomije. Kroz ovaj program podržavamo ugrožene grupe, podstičemo ih da uzmu aktivno učešće u rešavanju  ekonomskih i socijalnih problema: kroz samozapošljavanje, udruživanje u socijalne zadruge i otvaranje socijalnih preduzeća. Takođe, podržavamo razvoj novih i inovativnih pružaoca usluga socijalne zaštite i uključivanje civilnog sektora i socijalnih preduzeća u sistem socijalne zaštite. Podstičemo nacionalne institucije, da stvore povoljan zakonski i strateški okvir, finansiran iz javnih sredstava,  koji prepoznaje principe inkluzivne ekonomije definisane u Agendi 2020 Evropske unije. U tom smislu, Grupa 484 zalaže se za razvijanje i primenu instituta javno-privatnog partnerstva, koji uključuje organizacije civilnog drustva u obavljanje poslova od javnog interesa na nacionalnom i lokalnom nivou.

Drugi program
U društvu u kome živimo i dalje se prepoznaje naglašena distanca prema drugim etničkim i kulturnim zajednicama. Grupa 484 razvija program Mi i drugi, kao odgovor na visoku politizaciju kulture i obrazovanja,  najčešće sa nacionalnim predznakom. Negujemo profesionalne standarde u radu, tako da metode i produkti našeg rada mogu da postanu korpus institucionalnih znanja i veština, pod predpostavkom da se postigne društveni konsenzus o tome da su ljudska prava i sistem vrednosti u kom se poštuju različitosti – na prvom mestu. Zalažemo se za  školsku lektiru  koja uključuje autore iz regiona, za koncept nastave istorije koji naglasak stavlja na društvenu istoriju i multiperspektivnost pri učenju o prošlosti, za interaktivne modele učenja namenjene  srednjoškolcima i studentima (kada to kažemo, mislimo na čitalačke klubove, istraživačke timove, aktivističke grupe), kao i za saradnju sa školama, fakultetima, muzejima. Kroz izučavanje istorije svakodnevnog života i regionalne kniževnosti, podstičemo kritičko mišljenje, učimo se da različitosti u  društvu posmatramo kao vrednost i bogatstvo, koje se poštuje i razvija. Zalažemo se za sistemska rešenja koja ovaj pravac razmišljanja i rada sa mladima uvode u škole, na fakultete i u institucije kulture: radimo to kroz učešće u relevantnim javnim događajima i kroz sopstveno izdavaštvo. U 2012. godini radimo pod sloganom Akcija: reanimacija

Treći program
Grupa 484 više od jedne decenije doprinosi razvoju migracione politike u Srbiji i regionu, kroz analitički pristup merama i politikama u oblasti prisilnih (izbeglice i raseljeni, povratnici po ugovoru o readmisiji i tražioci azila) i dobrovoljnih migracija. 2011. godine, uspostavljen je Centar za migracije (CEMI), kao organizacijsko think-tank odeljenje. Sada razvijamo strukturu i tim Centra, web  sajt, opremamo biblioteku i uspostavljamo saradnju sa institucijama i univerzitetima u zemlji i inostranstvu. Članovi centra objavljuju članke u domaćim i stranim časopisima, učestvuju na značajnima domaćim i međunarodnim skupovima koji se bave temom migracija. Centar  realizuje istraživanja o statusu prisilnih i dobrovoljnih migranata.  Radimo na  povećanju vidljivosti položaja prisilnih i dobrovoljnih migranata, kao i na povećanju vidljivosti razvojnog potencijala (ekonomskog i demokratskog ) kojeg migracije imaju. Nastojimo da osnažimo ključne aktere u oblasti migracija – organizacije civilnog društva (OCD), predstavnike institucija, donosioce odluke na lokalnom i nacionalnom nivou i predstavnike akademske zajednice, da svako u svojoj oblasti rada prati status migranata i razvija i implementira planove i programe u skladu sa njihovim interesima. Zalažemo se da se lokalne, nacionalne i evropske politike koje regulišu migracione tokove ali i razvojne politike u Srbiji, zasnivaju na teorijskim konceptima i empirijskim istraživanjima, uz puno uvažavanje potreba i prava migranata.
 
Vizija Grupe 484

Svet u kome ljudi imaju jednake mogućnosti da ostvare svoja prava i potencijale, gde god to žele, živeći svoje etničke i kulturne različitosti.

Misija Grupe 484

Grupa 484, zajedno sa migrantima, lokalnim stanovništvom, posebno – sa mladima, u saradnji sa  organizacijama i pojedincima srodne vrednosne orijentacije – gradi društvo  u kom se poštuju različitosti i prava svih; delujući u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope