Sve vesti: Aktivni

Razvoj mreže civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana

Projekat nastoji da podstakne dijalog u regionu, umrežavanje i građenje kapaciteta lokalnih, regionalnih i međunarodnih organizacija civilnog društva.

Cilj projekta je da doprinose uspostavlјanju jačih veza u regionu i olakšavanju komunikacije između organizacija civilnog društva i drugih organizacija, kao i institucija i pojedinaca koji se bave problematikom izbeglica i interno raselјenih lica.

Aktivnosti:

1) Organizovanje regionalnih ekspertskih sastanaka članica mreže,

2) Organizovanje tematskih sastanaka.

Ciljne grupe: organizacije civilnog društva u regionu.

Period implementacije: od 10. 7. 2018. do 25. 12. 2018. godine.

Geografsko područje: Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Bosna i Hercegovina.

Partneri: Balkanski savet za migracije i humanitarne aktivnosti – Srbija; Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć– Hrvatska; Centar za mir nenasilje i ljudska prava – Hrvatska; Grupa 484 – Srbija; Humanitarni centar za integraciju i toleranciju – Srbija; Inicijativa za razvoj i saradnju – Srbija; Pravni centar – Crna Gora; Srbski demokratski forum – Bosna and Hercegovina; Vaša prava Bosna i Hercegovina.

Donator: Misija OEBS-a u Srbiji.

Balkanski savet za izbeglice i migracije: stvaranje puta ka zajedničkoj migracijskoj politici Zapadnog Balkana

Ovaj projekat doprinosi stvaranju koherentne regionalne zapadno-balkanske migracijske politike, koja će omogućiti koordinisan i efektivan odgovor na zajedničke migracijske izazove, a u skladu sa pravom EU i međunarodnim standardima ljudskih prava.

Ciljevi projekta su promocija kreiranja politike na regionalnom nivou na osnovu pouzdanih i sveobuhvatnih podataka, temeljne analize politika, stalne razmene informacija i dobro informisanih diskusija o politikama, kao i jačanje kapaciteta i izgradnje unutrašnje strukture Balkanskog saveta za izbeglice i migracije.

Aktivnosti:

1) Sprovođenje godišnjih istraživanja i analiza o javnim politikama u oblasti migracija, kao i izrada dokumenata javne politike o migracijskim trendovima, izazovima i razvoju u zemljama Zapadnog Balkana,

2) Monitoring primene zakona i politika uz detaljnu analizu novouspostavljenih procedura i mera, naročito njihova implementacija tokom granične procedure,

3) Jačanje kapaciteta i izgradnja ekspertize članova Balkanskog saveta za izbeglice i migracije.

Ciljne grupe: državni službenici (uključujući i donosioce odluka) u zemljama Zapadnog Balkana, relevantne regionalne organizacije, inicijative i okvire saradnje, relevantne službenike u institucijama EU, organizacije civilnog društva (članice BRMC-a i druge organizacije iz Zapadnog Balkana sa dugogodišnjim iskustvom rada na pitanjima azila i migracija) i relevantne međunarodne agencije i organizacije.

Period realizacije: Novembar 2018. godine, 3 godine (36 meseci)

Geografsko područje: region Zapadnog Balkana: Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Albanija i Crna Gora.

Partneri: Beogradski centar za ljudska prava (BCLJP), Program građanskih prava Kosova (CRP/K), Makedonsko udruženje mladih pravnika (MYLA), Vaša prava Bosna i Hercegovina.

Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji.

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i usklađena je sa UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Zapadni Balkan i Agenda EU u oblasti migracija/2018 Generalna konferencija Evropskog saveta za izbeglice i prognanike (ECRE) u Srbiji

Projekat se bavi uvođenjem teme migracijskih izazova u Zapadnom Balkanu u sveobuhvatnu diskusiju pred širokim krugom ključnih evropskih aktera u oblasti migracione politike, uključujući OCD i državne institucije, ali i UNHCR i druge relevantne međunarodne agencije i organizacije.

Ciljevi projekta:                                                                                        

– Ojačati saradnju i umrežavanje među organizacijama koje pružaju pomoć izbeglicama na Zapadnom Balkanu i onih koji podršku pružaju u EU, posebno u oblasti zagovaranja i analize politika;

– Olakšati integraciju pitanja migracione politike Zapadnog Balkana u agendu EU u oblasti migracija, uključujući tekuće i očekivane reformske procese u okviru migracijske politike EU.

Aktivnosti:

1) Priprema i organizacija godišnje Generalne konferencija Evropskog saveta za izbeglice i prognanike (ECRE) u Beogradu;

2) Izrada papira o migracijskim politikama u zemljama Zapadnog Balkana;

3) Izrada strateških i smernica za delovanje (zaključaka) u pogledu daljih koraka potrebnih za podsticanje razvoja politika azila i migracija u zemljama Zapadnog Balkana.

Ciljne grupe: predstavnici EU, međunarodnih organizacija koje se bave politikama azila i migracija, relevantne organizacije civilnog društva i građani.

Period implementacije: 11 Februar 2018, 10 meseci.

Geografsko područje: Beograd.

Partneri: Beogradski centar za ljudska prava (BCLJP), Program građanskih prava Kosova (CRP/K), Makedonsko udruženje mladih pravnika (MYLA), Vaša prava Bosna i Hercegovina.

Donator: BTD

Agenda migracione politike – prioritet u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji

Projekat se bavi unapređenjem politika migracija i azila u Srbiji ka potpunoj usklađenosti sa standardima EU i uključivanju Srbije u agendu migracione politike EU i debate o trenutnim migracionim izazovima i izmenama politike EU.

Cilj projekta je unapređenje lokalnih institucionalnih i kapaciteta OCD u pogledu pružanja efektivnog pristupa pravima migrantima, tražiocima azila i korisnicima međunarodne zaštite u skladu sa izmenjenim nacionalnim zakonodavstvom i pravnim okvirom EU, kao i unapređenje reformi nacionalnih politika u oblasti migracija i azila.

Aktivnosti:

1) Izrada vodiča o implementaciji novih propisa u oblasti migracija na lokalnom nivou;

2) Organizovanje lokalnih diskusionih raadionica u vezi sa implementacijom novih propisa u oblasti migracija i razvoja politika;

3) Monitoring i analiza razvoja nacionalnih migracionih politika u okviru pristupanja Srbije EU.

Ciljne grupe: lokalni akteri, nadležni državni službenici u nekim od ključnih institucija sistema migracija i azila, razni stručnjaci, zvaničnici EU i predstavnici država članica EU, nacionalni mediji, građani i lokalne zajednice.

Period implementacije: 11. februar 2018. godine, 12 meseci.

Geografsko područje: Beograd i centralna Srbija, Vojvodina, istočna Srbija, jugo-istočna Srbija, zapadna i jugo-zapadna Srbija.

Partneri: /            

Donator: BTD

Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata

Ovaj projekat doprinosi izgradnji koordiniranog i efikasnog odgovora na osnovne potrebe zaštite izbeglica i migranata u Srbiji i Makedoniji.

Cilj projekta:

Opšti cilj projekta je razvoj servisa podrške i zaštite najugroženijih izbeglica i migranata na zapadnobalkanskoj ruti, ali i poboljšanje koordinacije i umrežavanja među institucijama i organizacijama koje pružaju pomoć i lakše uključivanje organizacija civilnog društva, kao i jačanje lokalnih resursa.

Aktivnosti:

Kroz pod-donacije kojima upravlja Grupa 484, izgradiće se mreža projekata, za pružanje različitih usluga: psihosocijalna i interkulturalna podrška, posebno namenjena deci i ženama; aktivnosti koje promovišu pozitivne stavove prema integraciji izbeglica i migranata u lokalnim zajednicama; pružanje obrazovnih usluga deci u azilnim i prihvatnim centrima u Srbiji i Makedoniji; distribucija prehrambenih i neprehrambenih proizvoda; infrastrukturni radovi manjeg obima u azilnim i prihvatnim centrima i opštinama sa velikim brojem migranata i izbeglica u Srbiji i Makedoniji.

Ciljne grupe:

Organizacije civilnog društva i institucija u javnom/vladinom sektoru u Srbiji i Makedoniji ključna su ciljna grupa ovog projekta, tj. oni koji su sposobni da obezbede odgovarajuću i kvalitetnu zaštitu izbeglica i migranata u ove dve zemlje.

Posebna pažnja biće usmerena na decu i adolescente, naročito decu bez pratnje i razdvojene maloletnike, žene i devojke, samohrane roditelje, osobe sa invaliditetom i/ili zdravstvenim problemima, kao i druge ugrožene grupe i pojedince.

Period sprovođenja:

15. decembar 2015. – 31. decembar 2018.

Geografsko područje:

Srbija i Makedonija

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

______________________________________

PODRŽANI PROJEKTI

28. decembar 2017. Informacije o podržanim projektima kroz “Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata“ u 2017, možete pogledati OVDE.

27. januar 2017. Informacije o podržanim projektima kroz “Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata“ u 2016, možete pogledati OVDE.

______________________________________

KONKURSI ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA

22. decembar 2016. Grupa 484 sprovodi projekat “Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata” u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu.

Kroz ovaj projekat Grupa 484 objavljuje Otvoreni konkurs za podnošenje predloga projekata u oblastima podrške i zaštite najugroženijih izbeglica i migranata u Srbiji i Makedoniji.

Tekst Konkursa i formulare za prijavljivanje možete preuzeti OVDE.

Konkurs je OTVOREN za podnošenje predloga projekata.

______________________________________

Konkurs za podnošenje predloga projekata po pozivu

 27. septembar 2016. Grupa 484 sprovodi projekat “Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata” u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu.

Kroz ovaj projekat Grupa 484 objavljuje Konkurs za podnošenje predloga projekata po pozivu u oblastima podrške i zaštite najugroženijih izbeglica i migranata u Srbiji i Makedoniji. Grupa 484 poziva preselektovane organizacije koje rade sa izbeglicama da apliciraju za finansijsku podršku. Spisak preselektovanih organizacija pogledajte OVDE.

Tekst konkursa možete preuzeti OVDE.

Krajnji datum za podnošenje aplikacija: 18. oktobar 2016.

Konkurs je ZATVOREN za podnošenje predloga projekata.

 

 

Iza poglavlja: pristup različitostima

Projekat se bavi unapređenjem veština kulturnih i obrazovnih radnika, studenata humanističkih i društvenih nauka, ali i jačanjem OCD-a na lokalnom nivou, kako bi u radu sa mladima zajednički doprineli unapređenju i promociji kulturalnih raznolikosti i prihvatu migranata kroz različite vrste socijalno angažovanih kampanja.

Cilj projekta je promocija kulturalnih raznolikosti i participativne demoktarije kao i bolji prihvat migranata u lokalne zajednice u Srbiji.

Aktivnosti:

 • Tri interdisciplinarna seminara za studente društvenih i humanističkih nauka, i umetnosti;
 • Treninzi za kulturne i obrazovne radnike;
 • Zajedničke edukativne i kulturne aktivnosti namenjene domicilnoj i migrantskoj deci, u saradnji sa pozorišnom trupom „DAH Teatar“
 • U saradnji sa DAH Teatrom organizovanje i produkcija socijalno angažovanih pozorišnih predstava o multikulturnom nasleđu naših gradova i životu migranta;
 • Letnja škola za domicilnu i migrantsku decu;
 • Javne debate na temu promocije i poštovanja kulturalnih različitosti putem obrazovanja;

Ciljne grupe: 60 studenata društvenih i humanističkih nauka, i umetnosti; 60 nastavnika u školama kao i predavača i kulturnih radnika u OCD ili institucijama; 240 srednjoškolaca iz domicilne i migrantske populacije; najmanje 12.000 građana  u šest gradova; 48 kompetentnih donosioca odluka u lokalnim samoupravama.

Period realizacije: decembar 2017 – jun 2020.

Geografsko područje: Loznica (Banja Koviljača), Lajkovac (Bogovađa); Sjenica, Subotica, Vranje, Bujanovac

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

EU

Zaštita prava migranata – Visoko na političkoj agendi (CHANGE)

Projekat se bavi jačanjem kontrole funkcije parlamenta u primeni propisa iz oblasti migracija i azila.

Cilj projekta je jačanje zaštite položaja migranata i izbeglica u Srbiji kroz unapređenje: zakonodavnog okvira u oblasti upravljanja migracijama, procesa implementacije i praćenja relevantnih zakona i politika u oblasti migracija.

Aktivnosti:

-Organizovanje tematskih i konslutativnih sastanaka sa relevantim predstavnicima Narodne skupštine RS, o zakonodavnim pitanjima iz oblasti migracionih politika;

-Izrada i promocija komentara na Zakon o strancima i osnovnih instituta i Zakona o opštem upravnom postupku koi su relevantni u postupcima u oblasti azila i migracija;

-Organizovanje kampanja javnog zagovaranja na lokalnom i nacionalnom nivou o prihvatu migranata u Srbiji.

Ciljne grupe:

-narodni poslanici,

-predstavnici institucija, donosioce odluka,

-nacionalne organizacije civilnog društva koje imaju dugogodišnje iskustvo u zagovaračkom i istraživačkom radu u oblasti politika azila i migrcija, kao i lokalne organizacije civilonog društva uključene u pružanje podrške naročito ranjivim kategorijama migranata i izbeglica odnosno sprovođenje kampanja javnog zagovaranja,

-predstavnici medija i građani onih gradova i opština naročito pogođenih migratornim izazovima.

Period implementacije: 1 Oktobar 2017, 18 meseci

Geografsko područje: : Beograd, Subotica, Loznica, Lajkovac, Sjenica, Niš, Vranje.

Partneri: BFPE

Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji

Naš grad, naše škole

Projekat se bavi doprinosom razvoju interkulturalnosti, kako u školskom okruženju, tako i u svakodnevnom zajedničkom životu dece i odraslih u Bujanovcu, kako bi se unapredila društvena integracija i kohezija.

 

Cilj projekta je smanjenje etničke distance između mladih u Bujanovcu.

 

Aktivnosti:

 • Unapređenje znanja đaka o drugim kulturama koje čine njihovu zajednicu i zajedničkim vrednostima, kroz interkulturalne radionice i omladinske kampanje za učenike iz 2 srednje i 8 osnovnih škola;
 • Uključivanje interkulturalnog obrazovanja u nastavni proces, kroz seminare za nastavnike i istraživačke projekte;
 • Uspostavljanje saradnje između 2 srednje i 8 osnovnih škola u Bujanovcu;

 

Ciljne grupe: 3500 dece iz Bujanovca – 480 učesnika i učesnica interkulturalnih radionica, 240 đaka uključenih u istraživačke projekte, 1920 đaka informisano o interkulturalnosti kroz vršnjačku edukaciju, i svih 3500 učenika i učenica informisano kroz omladinske kampanje; 280 nastavnika; 20 članova uprava iz 10 škola i 480 roditelja; najmanje 6 osoba iz lokalne samouprave zadužene za obrazovanje i zaštitu ljudskih prava, lokalna školska administracija i Ministarstvo prosvete;

 

Period realizacije: 1. april 2017-31. decembar 2019.

 

Geografsko područje: Opština Bujanovac

 

Partner: Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

 

Donator: Pestaloci dečija fondacija

Logo_Englisch_ohne_Claim

Psihosocijalna podrška migrantskoj i izbegličkoj deci, ženama i roditeljima /starateljima u Centu za azil u Bogovađi

Projekat se bavi poboljšanjem psihosocijаlne dobrobiti izbeglica i migranata u Centru za azil u Bogovađi.

Cilj projekta:
Osnovni cilj projekta je psihosocijalna dobrobit izbegličke i migrantske dece, žena i roditelja / staratelja kroz adekvatan psihosocijalni program podrške.

Aktivnosti:
1. Pružanje psihosocijаlne podrške izbegličkoj i migrantskoj deci u okviru Prostora za decu u Centru za azil Bogovađa
2. Pružanje psihosocijаlne podrške ženama i roditeljima / starateljima da razviju veći stepen samopouzdanja i lakše se prilagode okolnostima
3. Podizanje svesti šire javnosti o položaju izbeglica i migranata u Srbiji

Ciljne grupe:

Postoje tri glavne ciljne grupe: deca, tinejdžeri i žene i roditelji/staratelji smešteni u Centru za azil u Bogovađi.

Period implementacije:
7. oktobar 2016. – 31. Decembar 2016.

Geografsko područje:
Centar za azil, Bogovađa

Donator: Save the Children

Podrška institucionalnom i programskom razvoju

Opšti cilj projekta je edukacija mladih za građenje otvorenog društva kroz interkulturalni dijalog i društveni aktivizam, posebno kada je u pitanju pružanje podrške marginalizovanim pojedincima i zajednicama.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Obučavanje mladih za interkulturalni dijalog na lokalnom, državnom i regionalnom nivou;
 2. Podsticanje mladih na aktivno učestvovanje u životu zajednice i pružanje podrške sugrađanima koji pripadaju ranjivim grupama;
 3. Razvijanje institucionalnog okvira za podsticanje interkulturalnog dijaloga i društvenog aktivizma na lokalnom, državnom, regionalnom i evropskom nivou.

Ciljne grupe: Učenici srednjih škola (15 – 19 godina starosti), uključujući pripadnike različitih etničkih zajednica i ranjivih grupa (mladi ugroženi siromaštvom itd.); univerzitetski studenti (19 – 25 godina starosti) društvenih nauka (studije obrazovanja, političkih nauka, filozofije, književnosti i humanistike); univerzitetski studenti političkih nauka (socijalni rad i socijalne politike) i nauke o obrazovanju; obrazovni radnici i radnici u kulturi, lokalni organi vlasti i resorni ministri (obrazovanja i nauke, kulture, ljudskih i manjinskih prava).

Period realizacije: maj 2014. –  april 2016.

Donator: Fondacija Čarls Stjuart Mot

mott projekat